Lite om hur det var förut i Delsbo...  del 2

     Tillbaka

     Här är det fest                                                                                Helgdagskläderna, Delsbo folkdräkt. 

Lyssna på Delsbo brud- marsch? Klicka på bilden

 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delsbokniven

Lite om Delsbodräkten:

Delsbodräkterna, både den manliga och den kvinnliga tillhör vårt lands märkligaste och vackraste dräkter och skiljer sig mycket från övriga folkdräkter.

Delsboknappar: Vid den första kungakröningen i Lund när Erik Knutsson kröntes, var Hälsingarna paradvakt. Kröningen ägde rum 1210. Hälsingarna fick därefter privilegiet att bära kunglig krona i sina knappar.

Då Dellbon var riktigt helgdagsklädd och utan barmskinn bar han byxslida med kniv vid byxlinningen, men till vardags var den fästad högt uppe på bröstet vid vänstra armhålan!

"Kniven å de andre kläan"  sa Dellbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingshuset i Delsbo flyttas och byggs om

Många undrar varför Delsbo kyrka ligger lite utanför centrum, ett par km från Ede vilket ju är dagens centrum.

Tidigare var ju Näsbyn den mest betydande byn i socknen, där fanns tingshus, gästgivargård, handel och kyrkan på nära håll. Näsbyns tingshus var stort och syntes vida omkring eftersom det var uppfört på byns högsta plats. Det var byggt i två våningar och rödmålat. Från de väl tilltagna fönstren hade man en magnifik utsikt över Dellen och ner mot kyrkan. Intill fanns gäraldshäkte och några gäldstugor.

I slutet av 1800-talet då järnvägen byggdes mot Delsbo började  Ede etableras som socknens centrum och då aktualiserades även frågan om att även tingshuset borde förläggas dit. Den 15 feb 1896 köptes en tomt nära järnvägsstationen av gästgivaren J.O Westerlund för 1.000:-.

Bara en månad senare fick byggmästare Engberg från Västansjö, Bjuråker uppdraget att uppföra det nya tingshuset.

Kostnaden för nybygget beslutades till 15.500:- samt att entrepenören fick kostnadsfritt tillgodogöra sig tingslagets gamla tingshus i Näsbyn.

Det gamla tingshuset revs ner bit för bit och materialet forslades till den nya byggplatsen, tegel levererades från tegelbruket i Eckelsbo och fönster, dörrar och andra inredningsdetaljer från snickerifabriken i Fredriksfors. Den nya byggnad som växte fram hade den gamla som stomme men fick ett helt annat utseende, det blev mycket pampigt och gavs en tydlig officiell utformning. Ett nytt häkte med väggar av tegel ingick också i projektet.

Arbetet drevs på och endast 10 mån senare, den 18 jan 1897,  kunde det nya tingshuset officiellt invigas. 

Åhörarna var så många som den stora tingssalen -dåtidens största i norra Hälsingland- kunde rymma. 

H-valls trävarubolag skänkte lyktstolpar med lyktor och lampor, placerade utanför ingången samt ett väggur för tingssalen. Iggesunds Bruk skänkte en dyrbar ljuskrona för samma sal.

Byggnaden fungerade som tingslokal ända fram till 1971 då Delsbo införlivades med Hudiksvalls storkommun då tingshuset överlämnades som gåva  från staten till kommunen. 

1998 såldes den vackra byggnaden till Dellenkultur som nu bedriver en mycket varierande kulturell verksamheten i lokalerna.   

            Tingshuset i Delsbo
                (obs lyktorna finns kvar!)
 
                   klicka på bilderna för förstoring
                  
Delsbo Tingshus  
Häktet Delsbo 
Gamla häktet, som numer inrymmer
ett uniktThermosmuseum                  

 

 

Notis ur Hudiksvalls Posten 1878

Från Delsbo skrives till oss:

Den beryktade lönnkrogen, Ljusbacken kallad, hvars utrotande länge utgjort föremål för både kommunens och i synnerhet på senare tider, åklagaremaktens energiska sträfvanden, synes nu ha fått, om icke "dödsknäppen" åtminstone en "afdomning" genom den utmätning som derstädes förrättades förlidne vecka, hvarvid allt löst, både "vått och torrt" pantskrefs; och då den pantskrifna summan, 10.000 kr antagligen ej så lätt kan anskaffas i dessa bistra tider, torde någon tid åtgå innan rörelsen åter kan uppblomstra.

Notiser ur Hudiksvalls posten 1898

8 sept. Höstetinget med Delsbo tingslag började i förrgår i det nya ståtliga tingshuset vid järnvägsstationen. Förhandlingarna leddes af häradshöfding Schlyter, av de 28 mål som stodo på uppropslistan för dagen voro de flesta mindre brottmål och förseelser som expedierades före middagen med undantag af ett par som måste uppskjutas till em för att vederbörande parter skulle få tillfälle att nyktra till i det trefliga häradshäktet. De infinkade voro från Bjuråker och i allmänhet var det klent beställt med nykterheten både hos Bjuråkers- och Norrbopojkar. Man torde af Norra Helsinglands ungdom kunna vänta så mycken försyn för rättsskipningen att de ej uppträda berusade i tingssalen.

25 okt.  Oordning vid Ede i Delsbo. Förliden lördagsafton hade en mängd ungdom samlats vid frälsningsarméns lokal i Ede, hvarvid af några kända våldsverkare aflossades revolverskott i mängd, af hvilka tvänne personer träffades, en i benet och en i fotleden. Detta uppträde visar otillräckligheten af polisbevakning i och omkring Ede samt nödvändigheten af en extra polisman så fort som möjligt.

10 nov.  En polisman i Delsbo, hvarom äfven nu är beslutat synes vara af behofvet påkallad att döma af det lif som allt emellanåt föres i närheten af stationen. I förrgår em vid tågets ankomst hade en mängd bondpojkar samlats i närheten af stationen och förde ett förfärligt väsen. Revolverskott aflossades och en person blef illa misshandlad.

20 dec.  Till extra polisman i Delsbo med fjärdingsmans skydd och befogenhet till att häkta våldsverkare och fridstörare och till extra länsman med rätt att åtala har    kungl. m:ts befallningshafvande den 14 dennes förordnat poliskonstapeln i Gefle, August Gustafsson Norrby.

 

Ur Hösttinget i Delsbo 2 dec 1869

"Gängse priser för gästgiverierna inom Tingslaget
äro satt till följande"
 
1 målt lagad mat af 3 rätter utan brännvin för en pers   1:-
1 do af 2 rätter utan do för en person      0,75
1 do husmanskost för do      0,50
1 bäddad säng för en person över en natt      0,75
1 do för 2nne personer do      1:-
1 brasa av björkved      0,12
1 do av tallved      0,08 
20 skålpund hö     0,80 
1 kokadt ägg        0,08
1 kaka bröd           0,06
1 stearinljus          0,25
1 talg ljus               0,12
1 kanna hafra        0,20
1 kanna hembrygdt öl      0,33
1 boutelj bayerskt öl       0,35
1/2 do do                         0,20
1 kanna svagdricka         0,12
Stallrum öfver en natt för en häst          0,06
Rum för en vagn öfver en natt                0,06
Do för ett enbetsåkdon öfver en natt     0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fler intressanta händelser i Delsbo från förr..

År 1000 vet vi inte med säkerhet hur många som bodde i Delsbo men området Bobygden, S Dellen, Stömneån och Stömnesjön med möjlighet att vattenvägen fortsätta västerut gjorde ju delsbo till ett perfekt ställe att bo på

År 1060 besökte Aposteln Stefan, som vigts till Biskop av Hälsingland, Delsbo. Härifrån blev han bortjagad och ihjälslagen vid Tönne-bro. Något senare vågade sig aposteln Josef fram till hednatemplet i Wij och förkunnade kristendomen, Dellborna blev rasande och jagade iväg honom också, han stenades ihjäl mellan Norrbo-Näsviken varav namnet Josefsberg och Josefs källa uppstod.

År 1100 byggdes den första kyrkan i Delsbo, den var av trä. Kristendomen hade nu fått ett fäste här bygden.

År 1200 byggdes en ny kyrka, en stenkyrka som i stort sett var densamma ända fram till 1740

År 1350 drabbades Dellborna, som andra i Hälsingland, av Digerdöden

År 1434  Den 27 aug deltog dellborna i en strid mot en dansk stråtrövarkår vid "Blodmyra" under ledning av Erick Oluffson slog dom ihjäl alla Danskarna. 

År 1434  Den 8 sept drog dom vidare med andra bönder till Söderhamn och brände ner och dödade alla danskar i Faxehus,  som var ett mycket starkt danskt fäste.

År 1528 kom Gustav Wasa, från att kväst ett uppror i Stora Tuna och Dalarna,  till Delsbo för att en gång för alla omvända alla Hälsingar till den nya protestantiska läran. Han utlyste ett Landsting till den 12 mars med Hälsingar Medelpadsbor och Ångermän. När så alla var samlade på Delsbo prästgård lät han sina 1400 medföljande krigare omringa hela området och höll ett strängt och allvarsamt tal till menigheten. Om inte folket avsade sig alla vidskepligheter och falska gudstjänst så skulle han låta öppna en vak där Dellen var som djupast och utan ringaste krus låta dränka dem allesammans!  Den tre ton tunga kyrk-klockan från Delsbo som Kungen konfiskerade som skatt hämtades senare men under transporten sjönk den genom isen på Bergviken.

År 1547 Den 10 mars skrev Gustav Wasa till fogden Nils Helsing om att upptaga allt överflödigt kyrksilver och i Delsbo fanns ännu en hop som kunde umbäras och överlämnas till kungen  

År 1550 fanns i Delsbo 269 bönder med 1449 kor, 27 knektar och 25 kopparsmeder.

År 1595 ställdes drängen Jock Nilsson inför rätta för att han knuffat en man somville bjuda på sprit, så att mannen dog. Nilsson avrättades!

År 1623 förbjöds begravningsgäster stanna längre än från söndag till tisdag pga ett enormt spritmissbruk.

 

 

År 1652 Befalldes allmogen av landshövding Erik Sparre att bryta väg mellan Delsbo och Ljusdal över Grytjesbergen

År 1670 blev vägen mellan Delsbo-Järvsö, "Kalvstigen"  klar

År 1674 avrättades tre kvinnor vid Sättjära för häxmakeri.

År 1677 drunknade kopparsmeden Olof Dydriksson när han försökte ta   upp Delsbos kyrkklocka från sjöbotten i Bergvik

År 1721 blev Dellborna uppbådad att vara med och hindra ryssarnas framfart i och kring Hudiksvall.

År 1740 den 26 feb hände den stora branden, Kyrkan, klockstapeln, prästgården och ett 20-tal intilliggande hus brann ner. Dellborna stod inte bara och såg på, innan dagen var slut hördes yxhugg från skogen, man hade redan börjat anskaffa timmer för nybyggnad.

År 1741 Den 5 maj lät Kung Fredrik påbjuda en allmän kollekt till förmån  för Delsbo kyrkobyggnad

År 1750 var kyrkoherde Leneaus och dykare från Stockholm m fl vid Bergviken och dök efter kyrkklockan från 1529. Även denna gång utan resultat. (Den ligger fortfarande kvar)

År 1840 predikade Erik Jansson i bygderna fram till 1846-47 då han fängslades men rymde och for till USA där han byggde upp Bishop Hill

År 1842 blev Lars Landgren, "lång-Lasse" utsedd till kyrkoherde i Delsbo

År 1847 avrättades Brita Andersdotter vid Blodmyra för giftmord

År 1855 brinner pappersbruket med flera byggnader i Fredriksfors ner

År 1876 lämnar "Lång-Lasse" Sunnansjö ångbåtsstation för att bli biskop i Härnösand

År 1878 efterlyses Johan Gustav Schörling, länsman i Delsbo, det var han som kom "borscht"

År 1887 infördes elektrisk belysning i smedsgården, Ava 3, som det första boningshuset med el på landsbygden i hela Sverige

År 1888 invigdes järnvägen mellan Hudiksvall och Ljusdal. (den 30 aug)

År 1891 dömdes Per Mattias Johansson, "Kniven" till döden för 3 mord

År 1908 hölls den första Delsbostämman

År 1912 byggdes sjukstugan-sanatoriet vid Johannesberg

 

 

 

Registrerade motorcyklar och automobiler i Delsbo socken 1924

      

      Motorcyklar    (26 st)

    

      Automobiler   (28 st)

 

 

 

Jordbruksarb E.G Eriksson, Lund

Lantbrukselev K.G Hellman, Fredriksfors

Jordbruksarb P.O Eriksson

Mjölnare Olov Andersson, Venås

Hemmansägare Sven Olsson, Hagen

P. Berglund, Sunnansjö

Trafikbiträde H.Ljunggren , Fredriksfors

Iggesunds Bruk AB, Delsbo

Lars Olsson, Edsäng

K. Tapper, Långbacka

AS Rudolpi

Handlare N. Bergqvist

Snickare Olov Olsson

Kronojägare PA Orlander, Ede

Hemmansägare E. Djärf

Vaktmästare O Jonsson, Ede

Lantbrukare A.P Lek, Tomta

Kraftstationsförest H. Hansson, Fredriksfors

Snickare Per Persson, Ede

Polisman John Th Nilsson

Slaktare Knut H. Pettersson

Målare A.O Skytt, Gåsbacka

Mekaniker Lars Olsson, Oppsjö

Montör Karl J Jonsson, Bondebo

Byggnadssnickare O. Larsson, Fredriksfors

Gårdsägare E.G Eriksson, Näsbyn

 

Indian

Read.Standard

Excelsior

Harley Davidson

Harley Davidson

Harley Davidson

Read. Standard

Harley Davidson

Harley Davidson

Thor

Indian

Harley Davidson

Indian

Humber

Husqvarna

Harley Davidson

Excelsior

Henderson

Roy Enfield

Harley Davidson

Indian

Henderson

Nordstjärnan

Indian

Harley Davidson

Henderson

     

 

 

      

Erik Hansson, Ede

J.Paulsson, Fiskredskapsfabrik

Hemmansägare Jonas Olsson, Änga

Gårdsägare Olof Olsson, Fredriksfors

Slaktare Sven Olsson, Vedmyra

Kommissionär J.D Fredborg

Jonas Jonsson, Källeräng

Handlaren A. Andersson, Västanäng

Slaktare Nils P:son Bergqvist

Slaktare Per Moberg, Stömne

Hemmansägare J. E Rudolphi, Sunnansjö

Fabrikör Arvid Paulsson

Fabrikör Gottfrid Paulsson

Jon Olsson, Hällnäs

Hemmansägare Lars Eriksson, Loka

Handlare Karl Persson, Västanäng

Handlare Karl Jonsson, Fredriksfors

Lantbruksre Olof Persson, Håkanbo

Trävaruhandlare J. Jonsson, Ava

Lantbrukare Olof Hansson, Långbacka

Gårdsägare Jon Jonsson, Fredriksfors

Hemmansägare J.P Hanssen

Gästgivare August Westerlund

Hemmansägare Jonas Persson, Fjärdsätter

Paulssons Fiskredskapsfabrik

Handlare C.G Rudolphi

Hemmansägare Erik Eriksson, Ede

Hemmansägare J.A Broberg, Näsbyn

Disponent J. Fröberg, Långbacka

Minerva

Touring Car.

Ford

Opel

Ford

Pullman

Overland

Chevrolet

Ford

Piedmont

Chevrolet

Adler

Adler

Citroen

Ford

Ford

Ford

Chevrolet

Ford

Ford

Chevrolet

Maxwell

Maxwell

Chevrolet

Ford, lastvagn

Chevrolet

Chevrolet

Commonwealth

Commonwealth

_________________________________________________________________________________________________________________________

Så här kunde ovanstående fordon se ut på den tiden

Harley Davidson

Harley Davidson

Indian

 

Indian

Excelsior

Excelsior

   

Chevrolet

Chevrolet

Ford

Ford

Opel

Opel

Fortsättning del 3                  

Till Delsbosidan