Kompletterande uppgifter, utarbetade av Sture Norberg, till dagboken.

 

Förord

 

Troligtvis började Elias Jonsson skriva i sin anteckningsbok efter giftemålet 18 november 1750. Här finns dock inte någon sida bevarad från 1750 och endast en sida från 1751.

Sidantalet är 86 bevarade, se originalets avskrift, där antalet anges uppe till höger på varje sida. Elias Jonsson numrerade de flesta sidor, med få undantag, överst mitt på sidan.

Sidorna 1-3 saknas helt, sidorna 4-5 är trasiga med stora textförluster, vilket gör att någon sidnumrering där ej är bevarad. Från och med sidan 6 är 73 sidor numrerade och 11 sidor onumrerade. En del sidor är felnumrerade. Nummer 12 har uteslutits, han går från 11 till 13.

Efter nummer 40 återkommer numreringen med 39 och sedan 40 igen. Efter nummer 43 kommer 4 onumrerade sidor. Därefter börjar nummer 46. Nummer 48 upprepas ytterligare en påföljande gång. Efter nummer 59 kommer en onumrerad sida och sedan upprepas nummer 59 ännu en gång. Därefter kommer ytterligare tre onumrerade sidor, sedan kommer nummer 60. Två sidor med nummer 62 följer på varandra. Efter nummer 63 kommer en onumrerad sida och sedan 64. Två sidor nummer 76 följer på varandra. Nummer 77 saknas. Två nummer 78 följer på varandra.

 

Elias Jonsson var inte så bra på att räkna eller skriva talserier, men skriva text, om allt möjligt, det kunde han. Fanns det någon anledning till att alla brudpar inte antecknades eller att några avlidna inte antecknades? När vi sammanställer vilka han missade eller var de hörde hemma, kan vi kanske dra en slutsats därav.

Inte någon enda gång bytte Elias årtal mitt på en sida i sina anteckningar, förutom sista året, 1762, som var sista året i den här anteckningsboken. Den sidan är smutsig och otydlig vilket kan bero på att den just var den sista, som varit vänd nedåt och legat och blivit sliten och smutsig i mer än 200 år.

 

I denna kompletterade text, där mina tillägg är angivna i kursiverad stil och i den del fall inom parentes, anges även förklaringar i medföljande fotnot. Elias Jonsson angav datumet med en siffra, aldrig med den ändelse som jag har lagt till, (:e). T.ex. skrev Elias endast Aden 13 sådde vi storstycket och 14 regnade det@, han anger inte så ofta vilken månad det är. Här skrivs Aden 13:e maj sådde vi Storstycket@. 

 

Kompletteringarna är hämtade från Delsbo kyrkoarkivs födelse-, vigsel- och dödböcker 1734-1790. Födelse- och dopböckerna är en volym som även innehåller vigsel- och dödböcker.

 

Orter är framtagna ur Svenska ortnamn 1999 på CD-skiva. Sveriges Släktforskarförbund & DIGDATA 1998. Kyrkans män och uppgifter är hämtade ur Uppsala stifts herdaminne, den äldre utgåvan av Fant & Låstbom, tryckt i Uppsala på 1840-talet.

Alla födelse-, vigsel- och döduppgifter är tagna ur Delsbo kyrkböcker om ej annat angives.

 

Denna anteckningsbok finns avskriven i två versioner. Den första versionen är den originaltrogna med endast ett fåtal otydbara tecken. Dock saknar denna text helt interpunktion. Elias Jonsson använde sig även mycket begränsat av versaler. I de fall versaler användes var det oftast inuti en mening. Den andra versionen har interpunktion och versaler på rätt plats, normaliserad text till nutida språk samt namn och orter normaliserade.

 

Sture Norberg

 

DELSBODAGBOKEN (1751) - 1762, del I.

 

Dagbok förd av Elias Jonsson, född den 2/5 1725 och död 12/12 1779. Elias Jonsson

var född i Östertolbo, Delsbo socken, men flyttade i samband med giftemålet, som

skedde 18/11 1750 i Delsbo, till Västanäng i Delsbo socken. Det var troligtvis efter vigseln 1750, eller från januari 1751 som Elias Jonsson började skriva sina anteckningar. Helt säkert börjar anteckningarna 1751, men de tre första sidorna har förkommit och de två nästföljande sidorna har stora textförluster, däribland även pagineringen. Första synliga paginering är sidan 6. På den sida som borde vara nummer 4 kan man utläsa datumet 9:e och av efterföljande anteckningar kan man sluta sig till att det är från oktober 1751. Sista anteckningen är gjord i februari 1762. Detta är den första delen/häftet. Elias Jonsson anger i slutet av detta häfte att Ajag sluter me dana bock och giör mig en ny@, den har dock inte kunnat återfinnas trots omfattande efterforskning.

Hela anteckningsboken är på 86 sidor. 2339 rader och 20530 ord.

Det har ännu inte varit möjligt att säkerställa Elias Jonssons släktursprung. Föräldrarna, Jon Persson och Ingrid Svensdotter, köpte ett hemman i Tolbo 1714, det år som anses vara föräldrarnas vigselår. Det är okänt varifrån de kom.

I Västanäng hade Elias Jonssons hustru, Anna Eriksdotter, sin släkts ursprung sedan 1500-talet, enligt Släktböckerna från Hälsingland. Dessa böcker innehåller dock en mängd felaktigheter.

Elias Jonsson dog 12 december 1779 i Västanäng.

Enligt nekrolog i Delsbo församlings dödbok var Elias Aen ganska förståndig och hederlig man, hade inspärrat bråck, vilket han lät uppskära medan han levde och sedan han några dagar därefter blev död, öppnades han uppå högvällovlige landshövdinge-ämbetets föranstaltande, men kunde ej utrönas om han dog av uppskärningen eller av bråcket@. Man skulle här försöka klargöra om det rörde sig om självmord, för att därefter besluta om var på kyrkogården själva jordfästningen kunde ske. Bland självspillningar, de som tog sitt liv av egen hand, eller bland hederligt bondefolk.

 

 Frekvens:

Elias Jonsson skrev inte varje dag. I genomsnitt skrev han 8-9 sidor varje år.

210-230 rader fri text varje år. Han har under denna tolvårsperiod, 1751-1762,

449 daterade händelser angiva i texten. Dessutom finns ett flertal kalendariska

omnämningar, såsom påskdagen, juldagen, nyårsdagen, och t.ex. i april, i

september osv. Dessa månadsomnämningar uppgår till 68 under denna period.

 

Innehåll:

Dagboken innehåller långa berättelser om arbete, olyckor och då främst eldsvådor, väder och långa uppräkningar av brudpar och döda för nästan varje år, 1751-1761, i socknen.

 

Ursprung:

Elias Jonssons anteckningsbok från 1750-talet är uppdelad i två delar och vardera delen är sammanbunden med avskrifter av trolldomsrannsakningar gjorda av komministern Jöns Hornaeus på 1770-talet. Den första delen sträckte sig fram till paginering 40 och den andra delen, från paginering 41 till paginering 78, var inbunden med en annan del av dessa avskrifter av trolldomsrannsakningar. Hur Elias Jonssons häfte har kunnat sammanbindas med Jöns Hornaeus avskrift är en gåta. Sammanbindningen är utförd på ett enkelt sätt med tunna trådar. Det kan ha gjorts av hembygsforskaren Per Johansson Edholm. Dagboken förvaras nu på Murberget, Länsmuseet Västernorrland i Härnösand.

Historiestuderande Jon Jönsson utförde forskning på trolldomsrannsakningar och fotograferade av dessa två häften gällande trolldomsrannsakningar. De var dock inte ett avgörande material för hans uppsats[1]. Därför transkriberades inte materialet. Dessa bilder levererades till mig på 3 CD-skivor. När jag noggrant studerade Jon Jönssons bilder på dessa CD-skivor upptäckte jag att dagboken var sammanbunden, som en del av trolldomsrannsakningarna och jag såg också att dagboken inte var komplett. Vid besök på Murberget, Länsmuseet Västernorrland fick jag mycket hjälp av Vivianne Högqvist på biblioteket, någon arkivarie fanns inte anställd på Murberget. Där hittade jag, i arkivet efter Per Johansson Edholm, den andra halvan av Elias Jonssons dagbok. 

Hembygsforskaren Per Johansson Edholm föddes 1849 i Bålsjö, Bjärtrå socken, Ånger-manland, som son till bysmeden.Han blev väldigt tidigt intresserad av forntida material. Efter en tid fick han brev från arkeologen Oscar Montelius med hittelön på fem kronor, samt en uppmaning att fortsätta med insamlandet av fornsaker. Per Edholm fortsatte i sin fars fotspår som bysmed och kopparslagare, men vid sidan av detta kom han även att bli ombud för Nationalmuseum i Stockholm. Per Edholm reste omkring i bygden och samlade in möbler, fornfynd och annat för museets räkning. Han vandrade igenom så gott som alla socknar i Ångermanland och även en del socknar i Medelpad. På sina resor i landskapet studerade han även, som han själv kallade det, Avad som fanns att läsa i luntor och protokoll", i  byakistor och arkiv. Sina anteckningar från inventeringsresorna förvarade Per Edholm i kammaren i sin lilla stuga i Bålsjö. Den inventering och arkiv-förteckning av Per Edholms arkiv som gjordes på 1990-talet, av arkivarie Erik Norgren vid Landsarkivet i Härnösand, innehåller dock inte några uppgifter om dessa häften innehållande bondedagboken.


Per Edholm fick förståelse och erkännande bland vetenskapsmännen i Stockholm och Uppsala. De uppskattade hans forskningsinsatser och ville gärna belöna honom på något sätt. Därför uppvaktade de regeringen 1920 med en petition om att belöna den då 70-årige Edholm för hans mångåriga arbete. Regeringen svarade med en kunglig proposition om att ge honom 600 kronor i årlig pension under hans återstående levnad. I samband med detta köpte kommunen in hans stuga, med arkivalier och allt, med löfte att han skulle få bo kvar i orubbat bo livet ut. Efter hans död skulle stugan bilda ett "Pelle Edholms museum". På försommaren 1921 reste Edholm till Stockholm för att bedriva arkiv-forskning. Det ville sig så illa att en dag då han gick genom staden blev han påkörd av en lastbil och illa skadad i ena höften. Han hamnade på sjukhus där han låg i flera veckor utan förbättring. Per Edholm avled av sviterna efter olyckan den 10/9 1921. Hans sista vilja var att bli förd till Bjärtrå för att bli begravd där. Han vilar på gamla kyrkogården i närheten av kyrkan, där han ofta bevistat gudstjänsten. 1925 bildades Bjärtrå  hembygds-förening, Per Edholms lilla enkammarstuga restaurerades då och flyttades till tomten vid Nässoms kyrkoruin där den står än i dag.

Uppgifterna är i huvudsak hämtade ur: "Bjärtrå socken, saga och sanning" av O. Hägg-ström, utgiven 1952, Gevaliaförlagets tryckeri, vilka är sammanfattade av Maria Tjärnström, Kungsgården, och finns på webben: www.bjartra.com, här något förkortat.

 

Avskrift:

Avskriften av materialet är utförd 2010 från de CD-skivor som, dels av Jon Jönsson och dels av Murberget, Länsmuseet Västernorrland, har ställt till förfogande.[1] Trolldomsprocesserna i Ångermanland 1674-75 - allmogens överlevnadsdrift och synda-

bocksletande. Jon Jönsson. Uppsats i historia, C-nivå, 10 poäng. Mittuniversitetet, Härnösand.

 

Ortregister:     

  

Alfta socken              s. 16 

Bergsjö socken          s. 10 

Bjuråker socken,       s. 1, 2, 3, 14, 27, 29, 44, 53, 57,

Frisbo                               s. 5

Skinnås                            s. 3

Spångmyra                     s. 27

Svedjebo                         s. 44

Tjärna                              s. 3, 5

Trossnarven                    s. 27

Västansjö                        s. 57

Änga                                 s. 2 

Bollnäs socken          s. 1 

Enånger socken         s. 18

Dalarna                          s. 39 

Delsbo socken,          s. 5, 9, 13, 14, 28, 38, 42, 43, 44, 45, 51,

Asarvallen                       s. 37, 44,

Aspås                               s. 10

Ava                                   s. 6, 9, 16, 17, 25, 26, 27, 31, 38, 39, 43, 50, 58, 

Avasjön                           s. 1, 12,

Backen                            s. 3, 30, 39, 48, 49, 50, 51,

Berge                                s. 2

se även Väster-, Österberge

Bjusnäs                          s. 4, 5, 10, 26, 30, 38, 57, 58

Björka                            s. 27, 36, 50,

Bobygden                      s. 11

Bondebo                        s. 51, 58

Bostugan                       s. 9, 24,

Bredåker                        s. 6, 8, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 39, 50, 56, 57, 58

Bromyrberget               s. 45

Bronäset                                s. 19, 21,

Bruket                            s. 27

Brunäs-bron                  s. 14, 21, 24,

Brånvallen                    s. 14

Burås                              s. 2, 3, 8,

Byn                                 s. 9, 10, 12, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 47, 48, 52, 53, 56, 58

Bännbro                                 s. 5

Duvnäs                           s. 1, 3, 11, 27, 42, 48, 53,

Eckelsbo                   s. 21

Ede                             s. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 27, 31, 32, 38, 39, 42, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 58

Edsäng                      s. 4, 11, 16, 17, 39, 51,

Engelbrektslyckan  s. 25

Enmyren                   s. 36, 42, 55,

Fjärdsätter                s. 2, 3, 4, 12, 17, 22, 26, 27, 29, 31, 48, 53, 57, 58

Fältvallen                  s. 25

Galgstugan               s. 16     (i Jobsmyra)

Glombo                     s. 18, 20, 26, 45, 51, 53, 55,

Hagen                        s. 8, 9, 10, 26, 30, 51, 58

Hagtäckten              s. 28

Hallan                       s. 3, 53,

Hammaren               s. 12, 44, 49, 51,

- västra      s. 12, 15, 17, 26, 57

- östra        s. 23, 42, 48, 50, 51, 56,

Hammarsvall           s. 6, 11, 17, 22, 26, 27, 38, 40, 58 42, 47, 51, 52, 53, 54, 58,

Heden                        s. 4, 8, 12, 18, 26, 31, 48, 51, 56, 58

Hovra                        s. 42

Håknorrbo                s. 5, 6, 10, 17, 26, 27, 31, 38, 50, 51, 57

Hästhagen                s. 10

Ismyren                     s. 25, 41,

Ismyrsvalen             s. 5

Jobsmyra                  s. 6, 11, 22, 25, 31, 39, 53, 55,

Julingvallen              s. 40

Kallbäcken               s. 41

Kaptenssvedjan      s. 5

Kila                            s. 6, 9, 17, 22, 26, 39, 53, 56, 57, 58

Klubbo                      s. 6, 22, 23, 30, 31, 42, 51,

Knutslunda               s. 1, 6, 27, 58

Kopna (?)                  s. 3

Kvist-tomten            s. 22, 25, 36,

Källeräng                  s. 4, 6, 27, 52, 53, 58

Källberg                     s. 9, 10, 18, 35, 45, 48,

Källmyra                   s. 1, 5, 16, 17, 26, 31, 39, 42, 48, 52

Källsjö                       s. 26

Lennsjön                   s. 3

Lillåsen                      s. 3

Lillåsmyren              s. 23

Linfläck                    s. 6, 15, 31,

Loka                          s. 6, 8, 16, 17, 22, 26, 27, 48,

Loppet                       s. 6

Lyktan                      s. 56

Långede                         s. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 38, 42, 48, 51, 52, 53, 58

Långsbo                         s. 9, 15, 16, 17, 27, 39, 42, 50,

Lögdagshållet           s. 37

Margareteberg         s. 58

Mora                          s. 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 31, 39, 42, 48, 50, 51, 52, 58,

Myra                          s. 3, 6, 9, 12, 17, 23, 26, 39, 42, 47, 48, 51, 52, 58

Nordanäng               s. 9, 11, 17, 26, 45, 48, 50,

Norr i Backen, Norrberg, Nybo ? s. 49

Norrberg                    s. 8, 9, 17, 46, 47, 56,

Nors-broarna            s. 24 (Norr-broarna?)

Nymyran                  s. 27, 47,

Nyvallen                   s. 44, 53

Nyvallssjön              s. 24

Nyåker                      s. 4, 5, 8, 16, 17, 34, 39, 51,

Näsbyn                      s. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 22, 30, 31, 32, 38, 39, 42, 48, 52, 57, 58

Näset                -        s. 6, 18, 22, 23, 24, 27, 48, 58

västra        s. 39, 48 

Oppsjö             -        s. 4, 5, 9, 16, 25, 26, 36, 48, 52, 53,

västra        s. 4, 8, 11, 39, 56,

östra           s. 15, 25, 32, 50,

Ovanåker                  s. 8, 17,

Prästvallen                s. 53    

Prättingberg              s. 4, 6, 8, 11, 12, 18, 22, 39, 45, 52, 53, 58

Prättingvallen           s. 52

Rimskog                         s. 17, 39,

Rolfsberg                  s. 48, 58

Rossla                        s. 16, 26, 47,

Rusarv                       s. 3, 6, 25, 48,

Sandheden               s. 5

Sannäs                      s. 2, 4, 15, 17, 26, 30, 31, 38, 39, 50, 56, 58

Sjulsberg                   s. 16, 31,

Sjömyra                         s. 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 30, 31, 38, 39, 42, 43, 52, 53, 55, 56, 57, 58

Skarpäng                  s. 22, 53,

Skog                           s. 1, 2, 6, 17, 18, 26, 27, 31, 38, 47, 53, 56, 58

Slättingssvedjan      s. 20

Storsvalen (Storstycket) s. 19, 28, 47,

Storänget                  s. 41

Strandäng                 s. 8, 10, 18, 26, 38, 58,

Stängmyran             s. 3, 14, 27, 41, 47, 53,

Stömne                      s. 1, 2, 4, 6, 16, 17, 30, 31, 39, 48, 50, 51, 53,

Stömne kvarnlycka     s. 18

Stömneån                 s. 18

Sunnansjö                s. 5, 6, 8, 9, 17, 26, 31, 49, 51, 53, 57,

Svala                         s. 17, 25, 27, 52, 53,

Svart                          s. 9

Svartstugan              s. 58

Svedja                       s. 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58

Sättjära                     s. 3, 4, 6, 9, 12, 18, 22, 26, 31, 39, 47, 48, 50, 51, 58 

Tolbo     -                  s. 6, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 38,  32, 39, 40, 49, 50, 55, 56,

väster         s. 4, 8, 39, 49, 51, 52, 58,

öster           s. 1, 6, 8, 11, 17, 18, 22, 24, 25, 50, 51,

Tomta                       s. 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 30, 38, 47, 50, 57, 58

Trädesstycket          s. 25

Trädesåkern             s. 7, 19, 20, 24, 28, 38, 41, 44, 45, 47, 50, 54, 55,

Tvåmyren                 s. 28

Valparvet                  s. 47

Vasåsen                    s. 53

Vi                                s. 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 30, 31, 48, 50, 56,

Vitterarv                    s. 3, 15, 43, 51,

Vålås                         s. 6, 8, 9, 12, 17, 50,

Vålåsänget               s. 20

Väna      -                  s. 4, 5, 48, 51, 52,

Norr            s. 4, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 47, 50, 51, 52, 56, 57

Sör              s. 4, 6, 9, 16, 22, 25, 27, 30, 31, 38, 42, 47, 58

Vännmyra                s. 27

Västanäng                s. 5, 6, 13, 16, 18, 20, 27, 31, 36, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 57, 58,

Västerberge              s. 4, 17, 38, 39,

Västeräng                 s. 6, 16, 17, 26, 38, 42, 48, 56,

Västhammaren       s. 2

Åkre                           s. 8, 11, 16, 22, 24, 27, 47, 57, 58

Åkrenäset                 s. 27, 48,

Ås                               s. 6, 8, 9, 26, 27, 32,

Änga                          s. 6, 8, 55,

Örvallen                     s. 53

Örvallsmarken         s. 53

Öråsen                       s. 3, 10, 19,

Östansjö                         s. 1, 28, 31, 32,

Österberge                 s. 8, 11, 15, 31,

England (Engelska) s. 45

Enånger socken  s. 55 

Finland                 s. 5, 15

Svartholms fästning s. 15

Forsa socken,       s. 2, 11, 27, 30, 36, 38, 40, 45

Dalen                         s. 15

Häggnäs                         s. 2

Norrviksta                 s. 27, 36,

Skyttnäs                         s. 27

Trogsta                      s. 30 

Frösö socken        s. 27 

Vagle                         s. 27 

Färila socken        s. 6, 45, 

Hökbo                       s. 6 

Gävle                       s. 35, 39, 40, 49, 

Harmånger socken s. 5, 45, 

Hudiksvall            s. 5, 28, 29, 37, 40, 43

Agön                          s. 10

Enånger                     s. 5

Iggesund                   s. 5, 45,

Sanna                        s. 5, 49 

Härnösand            s. 15 

Hög socken           s. 41 

Hjorsta                      s. 41 

Idenor socken     s. 40

Bås                             s. 40 

 Järvsö socken      s. 13

Järvsövägen             s. 15 

Kalmar stad          s. 18 

Ljusdal socken    s. 1, 12, 30, 43, 45, 55, 

Kämsta                     s. 16

Rångstra                        s. 12 

Medelpad              s. 10, 27, 45,

Mo socken            s. 34 

Ede                             s. 56

Mohedalägret          s. 34 

Moskva                 s. 5

Njurunda socken s. 27 

Njutånger socken s. 40 

Sivik                           s. 45

Skarplycka               s. 40, 45 

Norge                      s. 3, 21, 24, 36 

Norrala socken   s. 18, 45, 51, 

Norrbo socken,   s. 2, 14, 22, 

Hålsjö                        s. 2, 50, 

Polen                        s. 35, 42, 

Warszava                 s. 42

Proin                          s. 42 

Pommern               s. 31, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45 50, 51, 

Portugal                  s. 24 

Lissabon                   s. 24 

Preussen                 s. 34, 35, 37, 38, 41, 45, 49, 50, 54,

Rogsta socken     s. 45 

Ryssland                s. 23, 34, 41, 

Segerstad socken s. 13 

Stockholm             s. 5, 9, 23, 25, 28, 48, 50, 

Besvärsbacken        s. 48

Brännkyrkagatan   s. 48

Maria Magdalena kyrka, s. 48

Mariaberget              s. 48

Södermalm               s. 48 

Sundsvall               s. 22 

Söderhamn           s. 3, 10, 

Bergvik                      s. 3 

Torp socken          s. 10 

Tyskland                s. 2, 41 

Hessen-Kassel          s. 2

Undersvik socken  s. 22

Ångermanland    s. 32

 

    

Personregister:

 

Abraham Hülphers, författare,                           s. 28

Abraham Johansson Edbom, soldat,

brudgum, Sjömyra,                   s. 26

Abraham Svensson Strömkvist, soldat,

Heden,                                           s. 2, 4

Aderlek, soldat                                           s. 15

Adolf Fredrik, kung 1751-1771, s. 2, 5, 7, 15, 25

Ambjörn Källström, soldat, Bjusnäs,    s. 4, 26,

Anders Andersson, barn, död, Västeräng, s. 48

Anders Andersson, bonde, Västeräng,   s. 6, 42, 48,

Anders Brask, fänrik, död,                       s. 47

Anders Danielsson, brudgum, Skyttnäs, Forsa, s. 27

Anders Eriksson Glomberg, soldat         s. 1, 43

Anders Eriksson Ström, skräddare,

Fjärdsätter,                                 s. 26

Anders Eriksson, reserv, Källberg           s. 10

Anders Eriksson, bonde, Oppsjö,            s. 50

Anders Eriksson, bonde, Västeräng,      s. 6

Anders Eriksson, husman, Norrväna,    s. 51

Anders Gabrielsson Smidt, hovslagare,

brudgum, Ede i Mo socken,     s. 56

Anders Jonasson Rut, barn, död, Tomta, Kila, s. 17

Anders Jonsson, Häggnäs, Forsa s:n      s. 2

Anders Jonsson, bonde, husman, Kila,  s. 39, 57

Anders Jonsson, lapp, Kopna,                 s. 3

Anders Jonsson, bonde, Källmyra,         s. 26

Anders Jonsson, bonde, Loppet,             s. 6

Anders Jonsson, brudgum, Sjömyra,     s. 26, 27, 38, 42, 55,

Anders Jonsson, bonde, Svedja,             s. 4, 18,

Anders Jonsson, bonde, södra Väna      s. 38

Anders Jönsson, brudgum, Näsbyn,       s. 52

Anders Larsson, bonde, Björka,             s. 27

Anders Michaelsson, bonde, Stömne    s. 16

Anders Månsson Vinter, soldat, Ede      s. 6

Anders Mårtensson Duva, soldat, Mora, s. 26

Anders Nilsson, bonde, Stömne,             s. 40

Anders Nilsson, vargeringskarl,

Hökbo, Färila socken               s. 6

Anders Näsbom, soldat, Näsbyn,           s. 32

Anders Olofsson, sockenlapp, Alfta socken, s. 16

Anders Olofsson, dräng, i Västanäng,   s. 36

Anders Olofsson, dräng, Västansjö, Bjuråker, s. 57

Anders Olofsson, brudgum, Näsbyn,     s. 1, 48, 52,

Anders Olofsson, bonde, Källeräng        s. 9

Anders Olofsson, bonde, Åkre,               s. 58

Anders Persson, barn, död, Änga,           s. 6

Anders Persson, bonde, Ede                    s. 8, 47, 58

Anders Persson, bonde, Fjärdsätter        s. 4, 48,

Anders Persson Fältberg, soldat, Mora, s. 39, 42,

Anders Persson Västberg, soldat, Sannäs, s. 4, 17,

31, 44,

Anders Svensson, barn, död, Sannäs     s. 17

Anders Svensson, barn, död, ÖsterTolbo, s. 8

Anna Andersdotter, piga, Långede        s. 8

Anna Andersdotter, brud, Bondebo,      s. 58

Anna Andersdotter, brud, Västeräng     s. 16

Anna Busk Kiölling, änka, östra Hammaren, s. 48

Anna Carlsdotter, brud, Hålsjö, Norrbo s:n, s. 2

Anna Christina Casström, Ede                            s. 16

Anna Eliasdotter, barn, Västanäng,       s. 45, 47,

Anna Eriksdotter, barn, död, Myra,       s. 26

Anna Eriksdotter, barn, död, Skog,        s. 58

Anna Eriksdotter, barn, död, västra Näset, s. 39

Anna Eriksdotter, piga, Ava,                   s. 25

Anna Eriksdotter, brud, Långede,          s. 27

Anna Eriksdotter, hustru, Sjömyra,       s. 52

Anna Eriksdotter, hustru, Västanäng,   s. 40, 46,

Anna Eriksdotter, änka, östra Oppsjö,  s. 25

Anna Grelsdotter, barn, död, Ede           s. 8

Anna Gustavsdotter, barn, död, Myra, s. 58

Anna Gustavsdotter, brud,

Hammarsvall, Sjömyra,          s. 27, 38

Anna Hansdotter, barn, död, Nordanäng, s. 50

Anna Hansdotter, barn, död, västra Tolbo, s. 51

Anna Hansdotter, piga, Västerberge,     s. 4

Anna Hansdotter, brud, Prättingberg,    s. 58

Anna Hansdotter, hustru, Kila,               s. 26

Anna Hansdotter, hustru, Sunnansjö,   s. 51

Anna Hansdotter, lång-Anna, änka, Källmyra, s. 17

Anna Jakobsdotter, änka, Stockholm, Näsbyn, s. 48

Anna Larsdotter, barn, död, Norrväna  s. 9

Anna Larsdotter, brud, Svedja,              s. 56

Anna Jonsdotter, barn, död, Bredåker, s. 25, 58

Anna Jonsdotter, piga, Loka                   s. 8

Anna Jonsdotter, brud, Berge,                 s. 2

Anna Jonsdotter, brud, Näsbyn,             s. 2, 6,

Anna Jonsdotter, brud, Sörväna,            s. 42

Anna Jonsdotter, brud, ÖstraTolbo,

Hammarsvall,                  s. 11, 15

Anna Jonsdotter, änka, brud, Sättjära, s. 58

Anna Jonsdotter, änka, Jobsmyra,        s. 6

Anna Jönsdotter, lappbarn, död, Kopna(?), s. 4

Anna Larsdotter, barn, död,                    s. 58

Anna Margareta Lindell, brud, Heden  s. 2

Anna Nilsdotter, brud, Bjusnäs               s. 10

Anna Olofsdotter, barn, död, Heden     s. 18

Anna Olofsdotter, barn, död, Långede, s. 17

Anna Olofsdotter, lappbarn, död, Norrväna, s. 51

Anna Olofsdotter, barn, död, Rimskog, Sannäs, s. 17

Anna Olofsdotter, barn, död, Sörväna, s. 31

Anna Olofsdotter, brud, Stömne, Skog, s. 1, 2, 38

Anna Olofsdotter Myrsten, brud, Heden, s. 12

Anna Olofsdotter, brud, Åkre,                 s. 58

Anna Olofsdotter, änka, Sättjära,          s. 47

Anna Olofsdotter Lund Puke, sergeantänka, Heden, s.31

Anna Persdotter, barn, död, Nyåker,     s. 4

Anna Persdotter, brud, Fjärdsätter         s. 12

Anna Persdotter, brud, Hagen, s. 26

Anna Persdotter, brud, Knutslunda,       s. 27

Anna Persdotter, änka, väst Näset,        s. 48,

Anna Persdotter, änka, västra Tolbo,    s. 52


Anna Stenman, hustru, Råssla,                          s. 26

Anna Svensdotter, brud, Jobsmyra        s. 22

Anna Svensdotter, död, Svedja,             s. 3

Anna Zackariasdotter, barn, död, Sannäs, s. 17

Anna Catharina Kiölling, brud,

jungfru, östra Hammaren        s. 23

Aron Aronsson, barn, lappbarn              s. 21

Aron Månsson, sockenlapp                     s. 21, 26,

Axel Johan Gripenhielm,

general, landshövding, Gävle  s. 10

 

Barbro Larsdotter, piga, Sättjära,          s. 58

Barbro Persdotter Moberg,

brud, Västhammar                    s. 2

Beata Persdotter, änka, Jobsmyra         s. 11

Bengt (Benedictus) Rut, kaplan, Vi, s. 3, 13, 14,

17, 18, 31, 46,

Britta, brud,                   ???                        s. 22

Britta Ambjörnsdotter, barn, död, Bjusnäs, s. 26

Britta Andersdotter, barn, död, Sjömyra, s. 38

Britta Andersdotter, brud, Björka,         s. 27

Britta Andersdotter, brud, Byn                           s. 12

Britta Andersdotter, brud, västra Hammaren, s. 57

Britta Andersdotter, brud, Näsbyn         s. 22

Britta Andersdotter, hustru, Sjömyra,   s. 26

Britta Bengtsdotter, brud, Norrväna,     s. 27, 56,

Britta Bryngelsdotter, barn, död, Vålås s. 8

Britta Engelbrektsdotter, barn, Västanäng, s. 49

Britta Eriksdotter, barn, död, Ava,         s. 26

Britta Eriksdotter, barn, död, Näsbyn,   s. 39, 52,

Britta Eriksdotter, piga, Håknorrbo,      s. 51

Britta Eriksdotter, brud, Näsbyn             s. 15

Britta Eriksdotter, brud, Svedja,             s. 42

Britta Eriksdotter, brud, Västra Oppsjö s. 11

Britta Eriksdotter, hustru, Myra,             s. 6, 51

Britta Gustavsdotter, änka, brud, Linfläck, s. 15

Britta Gustavsdotter, piga, brud,

västra Hammaren                     s. 15

Britta Hansdotter, brud, östra Oppsjö   s. 15

Britta Hansdotter, änka, Näsbyn,          s. 1, 48,

Britta Jakobsdotter, piga, Kila,               s. 58

Britta Jakobsdotter, hustru, Linfläck,    s. 31

Britta Jonsdotter, barn, död, Bredåker  s. 17

Britta Jonsdotter, barn, död, Norrväna,             s. 51, 53

Britta Jonsdotter, brud, Västanäng,       s. 57

Britta Jonsdotter, brud,

Dalen, Forsa socken                  s. 15

Britta Jonsdotter, brud, Duvnäs              s. 1

Britta Jonsdotter, brud, Edsäng              s. 11

Britta Jonsdotter, brud, Näsbyn,             s. 42

Britta Jonsdotter, brud, Sjömyra            s. 15

Britta Jonsdotter, brud, Skog                   s. 6

Britta Jonsdotter, brud, Loka,                 s. 27

Britta Jonsdotter, änka, Håknorrbo,      s. 38

Britta Jonsdotter, änka, Mora                 s. 9

Britta Larsdotter, piga, Vi                        s. 9

Britta Larsdotter, hustru, Mora                           s. 9

Britta Larsdotter, änka, Bredåker,         s. 39

Britta Larsdotter, Duv-Britta, Österberge, s. 8

Britta Matsdotter, brud, Ava,                  s. 27

Britta Matsdotter, änka, Fjärdsätter,     s. 48

Britta Mårtensdotter, piga, Västberge   s. 17

Britta Nilsdotter, brud, Myra,                  s. 42

Britta Olofsdotter, barn, död, Näsbyn,  s. 4

Britta Olofsdotter, brud, Fjärdsätter,     s. 27

Britta Olofsdotter, brud, Glombo           s. 26

Britta Olofsdotter, brud, Långsbo          s. 15

Britta Olofsdotter, brud, Näsbyn            s. 12

Britta Olofsdotter, hustru, Långede,      s. 51

Britta Olofsdotter, änka, Ede,                 s. 50

Britta Olofsdotter, änka, Myra,              s. 52

Britta Olofsdotter, änka, Norrväna,       s. 51

Britta Olofsdotter, änka, Svala                           s. 17

Britta Persdotter, barn, död, Mora,        s. 5

Britta Persdotter, barn, död, Vi               s. 9

Britta Persdotter, piga, Ava, Edsäng,     s. 17

Britta Persdotter, piga, Byn,                    s. 31

Britta Persdotter, piga, Långede             s. 9

Britta Persdotter, piga, Myra,                  s. 48,

Britta Persdotter, piga, Vi,                        s. 30

Britta Persdotter, brud, Forsa socken     s. 11

Britta Persdotter, brud, Norrbo socken  s. 22

Britta Persdotter, brud, Sjulsberg            s. 16

Britta Persdotter, hustru, Fjärdsätter      s. 17

Britta Persdotter, änka, Sättjära,            s. 39

Brun, häst i Västansjö,                                         s. 49

Brun, häst, Västanäng,                                         s. 54

Bryngel Johansson, dräng, Vålås,

Knutslunda                                 s. 6, 8, 9, 17

Brönte, se Bryngel

Bäckman, soldat?, Kila,                           s. 26

 

Canutus Nicolaus Lenaeus, präst,          s. 13

Carl Carlsson Fagerberg, rustmästare,   s. 52, 58

Carl Adam ???             ???                        s. 18

Carl Fredrik Rudolphi, fälskärsgesäll     s. 23, 26

Carl Gustav Rudolphi, barn, död, Heden, s. 51

Carl Gustaf Vrång, kaptensson (?)         s. 18, 28,

Catharina Johansdotter Hurtig, brud,

piga, Lyktan,                                          s. 56

Cecilia Matsdotter, barn, död, Linfläck, s. 6

Cecilia Persdotter, brud, Nordanäng      s. 11

Christina Fransdotter Rusk, hustru, Ede, s. 56

 

Dalin, brudgum,                                         s. 48

Dalström, dess son, brudgum, Hammarsvall, s. 52

Daniel Karlsson Åkersten, soldat, Klubbo, s. 22, 30,

Daniel Tomasson Reiman, kyrkvakt, Svartstugan, s. 58

Dordi Pålsdotter, hustru, Norrväna,       s. 51

Dumen, soldat?, brudgum,                      s. 52

 

Elias Dufvenberg, Stockholm                 s. 9, 11

Elias Eriksson, Duvnäs, (Stockholm)     s. 9

 


Elias Jonsson, bonde, Västanäng, s. 2, 3, 4, 6, 7, 9,

11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 42,

48, 51, 52, 53, 55, 56,

Elias Zackariasson, Galgstugan, Jobsmyra, s. 16

Elisabeth Eriksdotter, barn, död, Ava    s. 9

Elisabeth Matsdotter, barn, död, Oppsjö, s. 4

Elisabeth Matsdotter, änka, Källsjö,     s. 26

Elisabeth Persdotter, brud, Sättjära       s. 12

Ella Andersdotter, änka, Norrberg          s. 17

Ella Eriksdotter, barn, död, Edsäng,       s. 51

Ella Eriksdotter, hustru, Långede           s. 16

Ella Hansdotter, brud, Edsäng                s. 16

Ella Hansdotter, änka, Prättingberg,      s. 39

Ella Jonsdotter, barn, död, Skog,            s. 26

Ella Jonsdotter, hustru, Bredåker,          s. 50

Ella Jonsdotter, änka, Prättingberg,       s. 8

Ella Karlsdotter, dopvittne, Västanäng,

Prättingberg                                s. 5, 11, 22,

Ella Larsdotter, änka, Bjusnäs,                          s. 30

Ella Nilsdotter, piga, Hagen,                    s. 51

Ella Olofsdotter, brud, Tomta,                s. 57

Ella Persdotter, barn, död, Strandäng,   s. 8

Elsa Klementsdotter, lappiga,                 s. 16

Engelbrekt Eriksson, barn, död, Svedja, s. 25

Engelbrekt Olofsson, bonde, Västanäng, s. 14, 31,

37, 44, 49,

Enock Mård, soldat                                  s. 17

Erik, fadder, Sjömyra, Västanäng,        s. 45

Erik Dalström, soldat, soldat, Ede          s. 31

Erik Andersson, barn, död, Fjärdsätter, s. 4

Erik Andersson, barn, död, Svedja,        s. 4

Erik Andersson, bonde, död, Håknorrbo, s. 51

Erik Andersson Linblad, soldat,              s. 11

Erik Danielsson Näs, soldat, Myra,        s. 51

Erik Eliasson, barn, född, Västanäng,   s. 58

Erik Eriksson, barn, död, Prättingberg,  s. 4

Erik Eriksson, barn, död, Vi,                    s. 31

Erik Eriksson, dräng, barn, död, Skog    s. 17

Erik Eriksson, brudgum, Skog                 s. 2

Erik Eriksson Blank, Soldat, Håknorrbo, s. 27

Erik Eriksson Flink, soldat, Mora, Vi,    s. 15, 31,

Erik Eriksson Lejon, Ava,                        s. 4, 9, 26

Erik Eriksson Lek, soldat, Svedja,          s. 14, 38,

Erik Eriksson Morsten, soldat                 s. 22

Erik Eriksson Retsberg, soldat, Edsäng, s. 42, 50,

51

Erik Eriksson, bonde, Hammarsvall,     s. 47,

Erik Eriksson, bonde, snickare, Källaräng, s. 6

Erik Eriksson, brudgum, Källberg,          s. 48

Erik Eriksson, bonde, Näsbyn,                s. 39, 48,

Erik Eriksson, bonde, Västanäng,          s. 6, 28, 34, 44, 58,

Erik Eriksson, bonde, Västeräng,            s. 42

Erik Eriksson, husman, Sunnansjö,       s. 9

Erik Eriksson, brudgum, Sättjära,          s. 48

Erik Eriksson, nämndeman, västra Tolbo, s. 58

Erik Eriksson, gamla bonden, Åkre,       s. 16

Erik Hansson, bonde, Mora                    s. 17, 58

Erik Hansson, bonde, Rossla,                 s. 16, 47,

Erik Hansson, dräng, Svedja,                  s. 35, 42,

Erik Isaeus, kaplan, Delsbo                     s. 13

Erik Jakobsson, bonde, Ava,                   s. 58

Erik Jonsson, barn, död, Nordanäng      s. 9

Erik Jonsson, dräng, Bredåker?              s. 25

Erik Jonsson, Edsäng-Erik, Norrväna    s. 11

Erik Jonsson, bonde, Sjömyra,                           s. 57

Erik Jonsson, brudgum, bonde, Skog, s. 1, 2, 38, 47, 58

Erik Jonsson, brudgum, Sättjära            s. 6

Erik Jonsson, bonde, Svedja,   s. 25, 27, 48, 52, 58,

Erik Jonsson, bonde, västra Näset,        s. 39, 48

Erik Jonsson, husman, Näset,                 s. 6

Erik Jonsson Öman, kyrkvaktare, Skog, s. 38

Erik Larsson, barn, död, Hammarsvall, s. 26

Erik Larsson, Svedja,                                s. 3, 6

Erik Mickaelsson, bonde, Västeräng,    s. 16

Erik Nilsson, bonde, Östansjö,                s. 31

Erik Nilsson Fält, soldat, Mora s. 22

Erik Nordblad, korpral, Byn,                   s. 56

Erik Näsbom, soldat, Prättingberg          s. 4, 44

Erik Olofsson, barn, död, Ava                 s. 6, 16,

Erik Olofsson, barn, Hammarsvall,       s. 54

Erik Olofsson, barn, död, Långede,        s. 58

Erik Olofsson, barn, död, Sunnasjö,      s. 32

Erik Olofsson, barn, död, Västanäng,    s. 31

Erik Olofsson, brudgum, Klubbo            s. 23

Erik Olofsson, bonde, Duvnäs,                           s. 48

Erik Olofsson, bonde, Linfläck               s. 31

Erik Olofsson, bonde, Långede,              s. 51

Erik Olofsson, bonde, Långsbo,              s. 42

Erik Olofsson, bonde, Myra,                   s. 26

Erik Olofsson, bonde, Näsbyn,                           s. 52

Erik Olofsson, bonde, Sannäs, Västeräng, s. 17

Erik Olofsson, bonde, Sunnansjö,          s. 8, 17, 26,

Erik Olofsson, bonde, Svedja,                 s. 51, 52,

Erik Olofsson, brudgum, Åkrenäset,      s. 27, 57

Erik Olofsson Gerdberg,

länsman, Änga, Bjuråker       s. 2

Erik Olofsson Kröger, soldat, Knutslunda, s. 27

Erik Olofsson Spel, soldat, Håknorrbo, s. 17, 38

Erik Persson, barn, död, Långede,         s. 52

Erik Persson, barn, död, Sunnansjö,     s. 9, 32

Erik Persson, bonde, Ede,                       s. 52

Erik Persson, brudgum, Mora                s. 16, 39

Erik Persson, husman, Mora,                 s. 9

Erik Persson, bonde, Sunnansjö,           s. 51, 57,

Erik Persson, brudgum, Väna,               s. 52

Erik Persson Blom, soldat,                      s. 57

Erik Persson Dalman, soldat, Jobsmyra, s. 4, 43

Erik Persson Retsberg, soldat,                s. 58

Erik Persson Starfält, soldat, Nyåker, s. 4, 17, 55

Erik Persson Varg, soldat, Näset?,         s. 40

Erik Pålsson, brudgum, Näsbyn, s. 6, 8, 12, 38,

Erik Pålsson, brudgum, västra Tolbo,  s. 58

Erik (Tallkvist?) Phragmenius, kaplan, s. 13, 37, 49


Erik Västberg, soldat, Vi,                        s. 48, 52,

Erik Öman, soldat, Skog                         s. 17

Eva Matsdotter, piga, Glombo,             s. 26

 

Fagerberg, korpral, död,                          s. 51

Fredrik I, kung 1720-1751                       s. 1, 2

Fredrik Andersson, barn, död, Hökbo,  s. 6

Fälten     ???                                 ???         s. 22

Förel, kamrer,                                             s. 10

 

Gabriel Strandberg, soldat,

brudgum?, Pommern, s. 38, 43, 52,

Agamla länsmans moder@, Sjömyra,    s. 46

Gertrud Jonsdotter, brud, Duvnäs,         s. 42

Gertrud Larsdotter, änka, brud                   s. 22

Gertrud Persdotter, brud, Mora               s. 10

Gertrud Pålsdotter, brud, Näsbyn,          s. 2

Glombergs änka, Svedja                          s. 24

Grels Svensson, bonde, Ede                     s. 4, 8,

Gripenhielm, Axel Johan, general, Gävle, s. 10

Gunborg Andersdotter, brud, Västeräng, s. 56

Gunilla Andersdotter, lapp, Norrväna,  s. 51

Gustav Reuter, korpral, Myra,                s. 52, 58

Gölin Andersdotter, piga, Bjusnäs,         s. 5

Gölin Eriksdotter, piga, Glas-Gölun, Myra, s. 9

Gölin Eriksdotter, brud, Svedja,              s. 42

Gölin Jonsdotter, brud, Källmyra,          s. 26

Gölin Mårtensdotter, brud, Mora           s. 27

Gölin Olofsdotter, brud, Sjömyra,          s. 26

Gölin Persdotter, piga, död, Källmyra,   s. 16

 

Halvar, bonde, Prättingberg (?)               s. 11

Hans, bonde, frånvarande, Prättingberg, s. 55

Hans, bonde, frånvarande, Skog,          s. 55

Hans Eriksson, barn, död, Ede,               s. 31

Hans Hansson, barn, död, Ede                   s. 17

Hans Hansson, barn, död, Stömne,       s. 39

Hans Jonsson, barn, död, Svedja           s. 17

Hans Jonsson Dalkvist,

skomakare, Sjömyra,                   s. 26, 31

Hans Eriksson Sjökvist, soldat,              s. 2

Hans Jonsson, brudgum,                          s. 48

Hans Jonsson, bonde, Svedja,                s. 42

Hans Jonsson, bonde, Vålås,                  s. 50

Hans Larsson, barn, död, Sörväna,       s. 25

Hans Larsson, brudgum, Nordanäng    s. 2

Hans Larsson, bonde, Nordanäng,        s. 50

Hans Matsson, bonde, Hammarsvall   s. 17

Hans Nilsson, bonde, sämskare?, Ede,  s. 17, 52

Hans Olofsson, barn, död, Byn,             s. 48

Hans Olofsson, barn, död, Ovanåker,   s. 8

Hans Olofsson, brudgum, Loka,            s. 48

Hans Opsman, soldat, Stömne,                  s. 39, 50

Hans Persson, barn, död, östra Hammaren, s. 50

Hans Persson, bonde, Tomta,                 s. 38

Hans Persson, bonde, VästerTolbo, s. 4, 8, 39, 51,

Hedvig Bengtsdotter, barn, död, Vi        s. 17

Helena Aronsdotter, barn, död, lappbarn s. 21

Helena Jonsdotter, barn, död, Näsbyn  s. 16

Helena Jonsdotter, änka, Edsäng,          s. 39

Henrik Andersson Myrberg, soldat        s. 1

Henrik Ström, smed, Ava,                       s. 39

Henrici Benzelius, ärkebiskop                 s. 13

herr Ström       ???                       ???         s. 18

Håkan Jonsson, bonde, Västanäng, s. 4, 11, 14, 44,

Håkan Jonsson Engberg, korpral, Sannäs, Tolbo, s. 30

Håkan Persson, brudgum, Norrberg,      s. 56

Håkan Persson, bonde, Sannäs,             s. 58

 

Inga Wikman, jungfru, brud, Heden,    s. 56

Ingeborg Olofsdotter, brud, Hammarsvall, s. 58

Ingrid Eliasdotter, barn, Västanäng, s. 1, 4, 5, 35, 46, 53

Ingrid Eriksdotter, brud, Källeräng,        s. 27

Ingrid Eriksdotter, brud, Mora,               s. 26

Ingrid Hansdotter, barn, död, Sörväna, s. 58

Ingrid Hansdotter, brud, Sörväna          s. 22

Ingrid Hansdotter, hustru, Norrväna,    s. 51

Ingrid Jonsdotter, piga, Mora,                 s. 4

Ingrid Jonsdotter, änka, Myra,                   s. 39

Ingrid Jonsdotter, brud, Norrväna,         s. 57

Ingrid Larsdotter, brud, Sjömyra            s. 16

Ingrid Larsdotter, änka, Jobsmyra,        s. 39

Ingrid Mickaelsdotter, barn, död, Ede,  s. 4

Ingrid Olofsdotter, barn, död, Klubbo,  s. 6

Ingrid Olofsdotter, barn, död, Norrväna,  s. 31

Ingrid Persdotter, piga, Norrberg             s. 9

Ingrid Persdotter, änka, Håknorrbo,      s. 26

Ingrid Pålsdotter, piga, Norrväna,          s. 26

Ingrid Svensdotter, Östra Tolbo, s. 6, 40, 47, 49, 51

Ingrid Zackariasdotter, änka, Långede s. 25

Isak Andersson Hammarsten, soldat    s. 15

 

Jakob Enkvist, soldat, Källmyra,           s. 31

Jakob Jakobsson, bonde, Långsbo,       s. 39, 50

Jakob Johansson Bleichert, soldat,        s. 58

Jakob Kristiansson Prätting, soldat        s. 12

Jakob Larsson, bonde, Fjärdsätter         s. 17, 27,

Jakob Larsson, bonde, Långsbo,            s. 39

Jakob Larsson Fältberg, soldat, brudgum, Byn, s. 26

Jakob Nilsson, soldat, Stömne,                   s. 40

Johan Andersson, bonde, Sättjära,        s. 31

Johan Andersson Varg, soldat, Västanäng, Näset, s. 12,

13, 15, 18, 19, 34

Johan Eriksson Dehlin, kronolänsman, Sjömyra, s. 10,

16

Johan Eriksson, brudgum, Sjömyra, Strandäng, s. 10

Johan Eriksson Skoglund, soldat,              s. 22

Johan Jonsson, bonde, Västerberge,          s. 38

Johan Kristoffersson, skomakare,

brudgum, Vännmyra,                   s. 27

Johan Larsson, bonde, Sjömyra                s. 4, 29,

Johan Nilsson Kvick Hållfast,

soldat, Långede                             s. 5, 43

Johan Persson, barn, död, Edsäng             s. 4


Johan Persson, barn, död, Sjömyra           s. 6

Johan Persson, bonde, Västerberge,          s. 38

Johan Persson Fundberg, soldat, Sunnansjö, s. 26

Johan Persson Ritare, soldat, Väna,          s. 5

Johan Persson, Spår-Johan,

skomakardräng, Ede                    s. 22

Johan Vrång, kapten,                                   s. 17, 45

Jon, avliden bonde, Duvnäs,                       s. 1

Jon Andersson, bonde, Kila,                        s. 6, 9,

Jon Andersson, bonde, Källmyra,              s. 42, 48,

Jon Blyger, soldat, Näsbyn                          s. 16

Jon Bryngelsson, bonde, Sättjära,             s. 50, 51

Jon Eriksson, dräng, Sannäs                       s. 2, 32

Jon Eriksson, dräng, vargeringskarl, Sättjära, s. 48

Jon Eriksson Nyberg, korpral, Stömne,     s. 51, 53

Jon Eriksson, bonde, Källberg,                    s. 32

Jon Eriksson, bonde, Norrväna,                 s. 51, 56,

Jon Eriksson, bonde, västra Oppsjö          s. 8, 16

Jon Hansson, brudgum, Oppsjö,                s. 48

Jon Hansson, bonde, Svala,                        s. 52

Jon Hansson, bonde, Svedja,                     s. 12, 17, 31,

Jon Hansson, kyrkvärd, Tomta,                s. 58

Jon Håkansson, bonde, Västanäng?         s. 11

Jon Jakobsson, dräng, Långsbo,                s. 9, 17

Jon Jonsson, dräng, Norrväna, Sörväna,  s. 16

Jon Jonsson Björn, soldat, Sjulsberg,        s. 31

Jon Jonsson Bäver, soldat, Västeräng,      s. 26, 43

Jon Jonsson Dalman, soldat, Nordanäng,         s. 26

Jon Jonsson Hammarberg, soldat              s. 16

Jon Jonsson Stark, soldat, Norrväna,        s. 51, 53

Jon Jonsson, sockenbagare, Norrväna      s. 17, 25,

Jon Jonsson, bonde, Bredåker,                            s. 56

Jon Jonsson, bonde, Jobsmyra,                           s. 52, 55

Jon Jonsson, bonde, Nyåker,                      s. 5, 34

Jon Jonsson, bonde, Sjömyra,                             s. 29

Jon Jonsson, bonde, Sättjära                      s. 18, 26

Jon Jonsson, bonde, Västanäng, s. 5, 12, 14, 27, 36,

40, 44, 49, 52, 55,

Jon Jönsson Kilberg, soldat, Skog              s. 26

Jon Karlsson Duva, soldat,                          s. 58

Jon Kröger, soldat, Hammarsvall, Backen, s. 4, 48

Jon Larsson Hultenberg, soldat,                 s. 58

Jon Larsson, bonde, Långede,                    s. 4

Jon Larsson, bonde, Svala                          s. 17

Jon Larsson, bonde, Åkre,                           s. 47,

Jon Mickaelsson, bonde, Sjömyra,            s. 26

Jon Mårtensson, bonde, Loka,                            s. 8, 17,

Jon Olofsson Lustig, soldat, Nyåker,         s. 31

Jon Olofsson, brudgum, Spångmyra, Bjuråker, s.27

Jon Olofsson, brudgum, Långede,             s. 48

Jon Olofsson, brudgum, Åkre,                    s. 27

Jon Olofsson, bonde,                                    s. 48

Jon Olofsson, bonde, Bredåker, s. 19, 25, 50, 56,

Jon Olofsson, bonde, Källberg,                   s. 32

Jon Olofsson, bonde, Sörväna,                            s. 42

Jon Olofsson, bonde, västra Tolbo,           s. 52

Jon Olofsson, gamla bonden, Västanäng, s. 39

Jon Persson Blyg, soldat, Byn,                    s. 30

Jon Persson Edbom, soldat, Linfläck        s. 6, 43

Jon Persson, bonde, (första), Mora,           s. 42

Jon Persson, bonde, (andra), Mora,           s. 42

Jon Persson, brudgum, Åkre,                       s. 27

Jon Persson, bonde, Håknorrbo,                s. 5

Jon Persson, bonde, Mora,                          s. 52

Jon Persson, bonde, Nordanäng                 s. 9, 26,

Jon Persson, bonde, Norrväna,                   s. 6, 38, 52, 

Jon Persson, bonde, Sjömyra                      s. 4, 55

Jon Persson, bonde, Svedja,                        s. 56

Jon Persson, bonde, Tomta,                        s. 50

Jon Persson, bonde, Österberge                  s. 15, 31,

Jon Persson, bonde, Östra Tolbo,          s. 6, 18, 25, 28,

Jon Simonsson, bonde, Stömne,                s. 6, 48,

Jon Stensson, bonde, Rångstra, Ljusdal   s. 12

Jon Svensson, bonde, Bredåker,           s. 6, 17, 25, 58

Jonas Andersson, barn, död, Näsbyn,       s. 32

Jonas Andersson, barn, död, Sannås         s. 4

Jonas Andersson, barn, död, Södra Väna, s. 38

Jonas Andersson, barn, död, Västeräng,   s. 6

Jonas Eliasson, barn, död, Västanäng,              s. 31, 37

Jonas Eriksson, barn, död, Ava,                 s. 58

Jonas Eriksson, barn, död, Myra,               s. 26

Jonas Eriksson Fjällman, soldat                 s. 15

Jonas Eriksson Nyberg, soldat, Stömne,   s. 6

Jonas Fjäll, soldat, Myra,                            s. 32, 44

Jonas Grelsson, barn, död, Ede                   s. 4

Jonas Hansson, barn, död, Sjömyra,        s. 31

Jonas Håkansson, barn, död, Västanäng,        s. 4

Jonas Jonasson, barn, död, Myra,             s. 32

Jonas Jonasson, barn, död, Stömne,         s. 6

Jonas Jonsson, barn, död, Hammarsvall, s. 4

Jonas Jonsson, barn, död, Långsbo           s. 17

Jonas Jonsson, barn, död, Norrväna         s. 6, 17, 38,

Jonas Jonsson, barn, död, Nyåker             s. 5

Jonas Jonsson, barn, död, Sjömyra           s. 4

Jonas Jonsson, barn, död, Åkre,                 s. 47

Jonas Jonsson, dräng, Sannäs,                   s. 26

Jonas Jonsson, bonde, Byn, Jobsmyra,            s. 25

Jonas Jonsson, Rub-Jonas, bonde, Loka,         s. 22

Jonas Jonsson Stark, soldat, Norrväna              s. 15, 43

Jonas Jönsson, barn, död, Norrväna         s. 4

Jonas Larsson, barn, död, Ede                    s. 8

Jonas Matsson, barn, död, Sättjära,          s. 32

Jonas Olofsson, barn, död, Stömne           s. 4

Jonas Olofsson, barn, död, Sörväna,         s. 6

Jonas Persson, skräddare, Svala                s. 27

Jonas Persson, bonde, Svedja,                    s. 52

Jon Olofsson, bonde, Skog,                         s. 27

Jonas Olofsson Viksten, soldat                            s. 16

Jonas Olofsson, Blank-Jonas,

sockenskomakare, Långede       s. 10

Jonas Persson, barn, död, Sunnansjö        s. 6

Jonas Persson, barn, död, Västanäng,       s. 58

Jonas Persson, barn, död, västra Hammaren, s. 17

Jonas Persson, barn, död, Rimskog,          s. 39


Jonas Persson Palm, soldat?,

husman, Håknorrbo,                    s. 31

Jonas Persson Rut, bonde, Kila, Tomta, s. 17

Jonas Svensson, barn, Östra Tolbo       s. 24

Jonas Zackariasson, barn, död, Mora, s. 31

Josef Persson Varg, bonde,

brudgum, Norrväna,                s. 47, 52

Jost Kiölling, löjtnant, död, östra Hammaren, s. 48

Jost Peter Pemmer, barn, död, Vi          s. 6

Judit Wikman, fänriksänka, Heden,    s. 48

Jöns Andersson, bonde, Hagen                  s. 30

Jöns Edman, soldat, Norrväna,                  s. 4, 26,

Jöns Jonsson, lapp, Kopna,                    s. 4

Jöns Olofsson, död, Vitterarv,                s. 3

Jöns Persson Näsberg, profoss, Strandäng, s. 38

 

Karin, änka, Hagen,                                s. 8

Karin, piga, glädje-Karin, Heden,          s. 32

Karin Andersdotter, barn, död, Ede      s. 8, 58

Karin Andersdotter, barn, död, Fjärdsätter, s. 26

Karin Andersdotter, piga, Fjärdsätter, s. 48

Karin Andersdotter, hustru, Vi,              s. 48

Karin Andersdotter, hustru, östra Tolbo, s. 1, 45

Karin Bengtsdotter, brud,

Trossnarven, Bjuråker,           s. 27

Karin Clasdotter, piga, Stam-Karin,

Bodstugan                                 s. 9

Karin Eriksdotter, barn, död, Duvnäs,  s. 48

Karin Eriksdotter, barn, död, Långede, s. 51

Karin Eriksdotter, barn, död, Nyåker,  s. 4

Karin Eriksdotter, barn, död, Sunnansjö, s. 17

Karin Eriksdotter, piga, Kila,                  s. 26

Karin Eriksdotter, brud, Hammarsvall, s. 6, 26

Karin Eriksdotter, brud, Hammarsvall, s. 42

Karin Eriksdotter, brud, Hovra,             s. 42

Karin Eriksdotter, brud, Källberg,          s. 32

Karin Eriksdotter, brud, Loppet,            s. 2

Karin Eriksdotter, brud, Näsbyn            s. 22

Karin Eriksdotter, brud, Prättingberg,   s. 6

Karin Eriksdotter, brud, Västeräng       s. 16

Karin Eriksdotter, änka, Mora               s. 9

Karin Eriksdotter, Smed-Jonas änka, Väna, s. 4

Karin Gustafsdotter, piga, brud, Myra s. 23

Karin Hansdotter, änka, Ede,                s. 52

Karin Hansdotter, barn, död, Västra Tolbo, s. 4, 39

Karin Hansdotter, piga, Sättjära,          s. 48

Karin Hansdotter, hustru, Fjärdsätter,      s. 31

Karin Jakobsdotter, Västeräng, Källmyra, s. 48

Karin Jakobsdotter, brud, Fjärdsätter, s. 27

Karin Johansdotter, barn, död, Långede, s. 5

Karin Johansdotter, brud, Ede               s. 15

Karin Jonsdotter, barn, död, Backen,   s. 48

Karin Jonsdotter, barn, död, Norrväna, s. 52

Karin Jonsdotter, piga, brud, Sättjära  s. 22

Karin Jonsdotter, änka, Ava,                 s. 31

Karin Jonsdotter, änka, Bondebo,        s. 51

Karin Jonsdotter, änka, Sörväna,         s. 47

Karin Karlsdotter, brud, Håknorrbo,    s. 27

Karin Larsdotter, barn, död, Loka,       s. 6

Karin Larsdotter, barn, död, Sättjärn,  s. 4

Karin Larsdotter, piga, Heden (Ås)       s. 8

Karin Larsdotter, brud, Ede                    s. 15

Karin Larsdotter, brud, Fjärdsätter       s. 22

Karin Larsdotter, brud, Svedja,             s. 58

Karin Larsdotter, hustru, Ava                s. 5

Karin Larsdotter, änka, Glombo,          s. 51

Karin Larsdotter, änka, Åkre                 s. 11

Karin Nolsdotter, barn, död, Källeräng, s. 58

Karin Nilsdotter, brud, Håknorrbo,       s. 27

Karin Nilsdotter, änka, Hammarsvall  s. 17

Karin Nilsdotter, hustru, Oppsjö,           s. 50

Karin Olofsdotter, barn, död, Näsbyn, s. 31

Karin Olofsdotter, barn, död, Sannäs,  s. 38

Karin Olofsdotter, barn, död, Svedja,  s. 31

Karin Olofsdotter, brud, östra Hammaren, s. 42

Karin Olofsdotter, Strand-Karin, Byn, s. 52

Karin Olofsdotter, hustru, Västanäng  s. 11

Karin Olofsdotter, änka, Ava,               s. 58

Karin Olofsdotter, änka, Björka,          s. 50

Karin Olofsdotter, änka, Loka,                  s. 26

Karin Olofsdotter, änka, Norrväna,      s. 47

Karin Olofsdotter, änka, Nyåker,          s. 8

Karin Persdotter, barn, död, Byn           s. 9

Karin Persdotter, barn, död, Sjömyra,  s. 3

Karin Persdotter, barn, död, Vi,             s. 31

Karin Persdotter, brud, Ava,                   s. 6

Karin Persdotter, brud, Bredåker,          s. 57

Karin Persdotter, brud, Hagen,               s. 58

Karin Persdotter, hustru, död, Duvnäs, s. 3

Karin Persdotter, hustru, Kila,               s. 39

Karin Persdotter, hustru, Stömne          s. 6

Karin Persdotter, änka, Fjärdsätter       s. 2

Karin Pålsdotter, änka, Håknorrbo,     s. 51

Karin Svensdotter, barn, östra Tolbo,  s. 51

Karin Svensdotter, brud, Bredåker (Näsbyn), s. 6, 8

Karl XII, kung                                           s. 10

Karl Björk, soldat, brudgum?, Sättjära, s. 31, 44, 52

Karl Danielsson, barn, död, Klubbo      s. 30

Karl Gustav Kiölling, furir, brudgum,

gästgivare, östra Hammaren s. 22, 43,

Karl Karlsson, barn, död, Källaräng,    s. 4

Karl Rot, soldat, Källaräng,                    s. 4, 43,

Kerstin, korpral Reuters barn, död, Myra, s. 52

Kerstin, hus-Kerstin, Tolbo,                    s. 39

Kerstin Andersdotter, lappbarn, död,   s. 4

Kerstin Andersdotter, barn, död, Loppet, s. 6

Kerstin Andersdotter, barn, död, Västeräng, s. 6

Kerstin Andersdotter, brud, Tomta,      s. 6

Kerstin Eriksdotter, barn, död, Sunnansjö, s. 26

Kerstin Eriksdotter, barn, död, Östansjö, s. 31

Kerstin Eriksdotter, brud, Hammarsvall, s. 22

Kerstin Eriksdotter, brud, Källeräng,     s. 58

Kerstin Eriksdotter, änka, brud, Sannäs, s. 56

Kerstin, Gulliks- Kerstin, änka, s. 52


Kerstin Göransdotter, änka, Näset,       s. 58

Kerstin Hansdotter, änka, Näset           s. 18

Kerstin Hansdotter, brud, Sannäs         s. 15

Kerstin Jonasdotter, barn, död, Stömne, s. 6

Kerstin Jonsdotter, brud, Källmyra,      s. 1

Kerstin Jonsdotter, barn, död, Kila,       s. 6

Kerstin Jonsdotter, brud, Loka,             s. 27

Kerstin Jonsdotter, hushållerska,

Margareteberg,                         s. 58

Kerstin Jonsdotter, hustru, Mora           s. 17

Kerstin Jonsdotter, brud, Strandäng     s. 10

Kerstin Jonsdotter, änka, Västeräng     s. 16

Kerstin Jonsdotter, piga, Östra

Tolbo, Hammarsvall               s. 11, 22

Kerstin Jönsdotter, barn, död,                s. 4

Kerstin Karlsdotter, brud, Nordanäng, s. 26

Kerstin Larsdotter, brud, Långede        s. 12, 22

Kerstin Olofsdotter, barn, död, Tomta s. 8

Kerstin Olofsdotter, barn, död, Sörväna, s. 30

Kerstin Olofsdotter, brud, Hammarsvall, s. 6

Kerstin Olofsdotter, brud, Klubbo         s. 22

Kerstin Olofsdotter, hustru, Hammarsvall, s. 38

Kerstin Olofsdotter, hustru, Skog,         s. 47

Kerstin Olofsdotter, änka, Sättjära       s. 16

Kerstin Olofsdotter, änka, Åkre,            s. 8

Kerstin Persdotter, barn, död, Bjusnäs, s. 58

Kerstin Persdotter, piga, Långede,         s. 26

Kerstin Persdotter, piga, Mora                s. 17

Kerstin Persdotter, piga, Stömne,          s. 31

Kerstin Persdotter, brud, Byn                 s. 22

Kerstin Persdotter, brud, Myra,              s. 58

Kerstin Persdotter, brud, Skarpäng       s. 22

Kerstin Persdotter, änka, brud, Strandäng, s. 58

Kerstin Persdotter, brud, Sunnansjö,    s. 26

Kerstin Persdotter, brud, Sättjära,         s. 6

Kerstin Persdotter, brud, Norrviksta,

Forsa socken,                            s. 27, 36,

Kerstin Persdotter, hustru, Rossla          s. 16

Kerstin Persdotter, änka, Jobsmyra      s. 16

Kerstin Persdotter, Rot-Mickaels änka, s. 8

Knut Nilsson Lenaeus, präst, Delsbo,   s. 2, 14

Kristian Jakobsson Wadman,

soldat, Mora,                             s. 27, 39, 48,

Kung, kungliga, se Adolf Fredrik          

Kvick, soldat, brudgum,                          s. 48

 

Lars Andersson, barn, död, Ede,           s. 47

Lars Aronsson, barn, död,                      s. 26

Lars Bengtsson, barn, död, Vi,               s. 31

Lars Dalström, soldat, brudgum,           s. 52

Lars Eriksson, dräng, bonde, Hammarsvall, s. 22,

26,

Lars Eriksson, dräng, Långede,             s. 2

Lars Eriksson, bonde, Svedja,               s. 44

Lars Halvarsson, bonde, Sättjärn,        s. 4

Lars Hållfast, soldat, Långede,                  s. 58

Lars Jakobsson, barn, död, Källmyra, s. 31

Lars Larsson, barn, död, Oppsjö,          s. 4

Lars Larsson, barn, död, Sörväna,        s. 4

Lars Larsson, dräng, Ede, Sättjära       s. 22

Lars Larsson, dräng, Österberge            s. 11

Lars Larsson Hållnäs, soldat, Sörväna, s. 9

Lars Larsson Ritare, soldat, Sörväna,  s. 25

Lars Larsson, bonde, Loka                    s. 6

Lars Larsson, bonde, Långede              s. 17

Lars Matsson, barn, död, östra Oppsjö, s. 32

Lars Matsson, bonde, Sättjära                   s. 9

Lars Michaelsson, död bonde, Ede       s. 8

Lars Nilsson, Rusarv, Sättjärn,                   s. 3

Lars Olofsson, bonde, Norrväna           s. 9

Lars Olofsson, bonden, Vi                      s. 12, 31,

Lars Persson, barn, död, Ava,                s. 31

Lars Persson, bonde, Långede,                   s. 58

Lars Persson, barn, död, Fjärdsätter     s. 4

Lars Persson, barn, död, Långede,        s. 6

Lars Persson, hjulmakare, Långede,    s. 58

Lars Persson, spögubben, Långede       s. 16, 51,

Lars Persson, bonde, ede,                       s. 58

Lars Persson, bonde, Källmyra,             s. 5

Lars Persson, bonde, Oppsjö,                 s. 4, 41,

Lars Persson Krus, bonde, soldat, Långede, s. 17

Lars Ritare, soldat, Sörväna,                 s. 4

Lars Röding, soldat, västra Hammaren, s. 17

Lars Simonsson, brudgum, Stömne      s. 16

Lisa Eriksdotter, brud, Svedja,               s. 26

Lisa Jakobsdotter, änka, Sättjära, Rusarv, s. 48

Lisa (Lisken) Olofsdotter, brud, Bollnäs,  s. 1

Lustig, soldat, Stockholm                       s. 25

Alänsmans gamla moder@, Sjömyra,  s. 46

 

Malin Clementsdotter, lappfru,             s. 21

Margareta, hustru,                                   s. 42

Margareta Andersdotter, hustru, Norrväna, s. 30

Margareta Andersdotter, brud, Näsbyn, s. 12

Margareta Andersdotter, barn, död, Sannäs,   s. 31

Margareta Andersdotter, brud, Västeräng, s. 26

Margareta Busk, jungfru, brud, Sundsvall s. 22

Margareta Eliasdotter, barn, död, Västanäng, s. 4, 5,

Margareta Eliasdotter, Västanäng        s. 15, 37,

Margareta Eriksdotter, änka, Ede,        s. 58

Margareta Eriksdotter, änka, Duvnäs, s. 1

Margareta Eriksdotter, piga, Norrväna, s. 50

Margareta Eriksdotter, hustru, Norrväna,         s. 47

Margareta Eriksdotter, änka, Sjömyra, s. 39

Margareta Eriksdotter, brud, Tomta    s. 16

Margareta Eriksdotter, änka, Vi            s. 17

Margareta Eriksdotter, brud, Västeräng, s. 26

Margareta Hansdotter, piga, Jobsmyra, Byn, s. 25

Margareta Hansdotter, piga, Näsbyn, s. 58

Margareta Hansdotter, piga, Tomta, s. 30

Margareta Hansdotter, brud, Långede, s. 42

Margareta Hansdotter, soldathustru,   s. 50

Margareta Hansdotter, änka, Källberg     s. 18

Margareta Henriksdotter, brud, Ava    s. 1


Margareta Henriksdotter, brud, Vi,       s. 56

Margareta Jakobsdotter, barn, död, Långsbo, s. 39

Margareta Jakobsdotter, änka, Mora, s. 58

Margareta Johansdotter, barn, död,

Västerberge,                              s. 38

Margareta Jonsdotter, barn, död, Källberg, s. 32

Margareta Jonsdotter, barn, död, Källmyra, s. 48

Margareta Jonsdotter, barn, död, Långede, s. 4

Margareta Jonsdotter, barn, död, Västerberge, s. 38

Margareta Jonsdotter, barn, död, Oppsjö s. 16

Margareta Jonsdotter, barn, död, Sjulsberg, s. 31

Margareta Jonsdotter, piga, Ede,          s. 39

Margareta Jonsdotter, brud, Hammarsvall, s. 58

Margareta Jonsdotter, brud, Håknorrbo, s. 6

Margareta Jonsdotter, brud, Loka,       s. 27

Margareta Jonsdotter, brud, Näsbyn,   s. 2

Margareta Jonsdotter, hustru, Mora,    s. 39

Margareta Jonsdotter, änka, brud, Bjusnäs, s. 57

Margareta Jonsdotter, änka, Mora       s. 31

Margareta Jonsdotter Stark, änka, Norrväna, s. 9

Margareta Jonsdotter, änka, Oppsjö    s. 9

Margareta Jonsdotter, änka, Långede, Sättjära, s.51

Margareta Jonsdotter, änka, Tomta    s. 8

Margareta Jönsdotter, brud, Strandäng, s. 26

Margareta Karlsdotter, barn, död, Sättjära, s. 31

Margareta Karlsdotter, änka, Sättjära,     s. 51

Margareta Larsdotter, piga, Norrberg   s. 8

Margareta Larsdotter, hustru, Källberg, s. 48

Margareta Larsdotter, brud, Långede  s. 16

Margareta Larsdotter, brud, Ås,            s. 27

Margareta Månsdotter, änka, Sjömyra    s. 17

Margareta Mårtensdotter Ibman, kaptensfru, s. 17

Margareta Nilsdotter, änka, Långede, s. 17

Margareta Olofsdotter, barn, död, Ede, s. 38

Margareta Olofsdotter, barn, död, Rolfsberg, s. 58

Margareta Olofsdotter, barn, död, Sannäs, s. 38

Margareta Olofsdotter, barn, död, Vitterarv, s. 51

Margareta Olofsdotter, barn, död, Västeräng, s. 6

Margareta Olofsdotter, barn, död, länsmans, s. 31

Margareta Olofsdotter, piga, Knutslunda, s. 58

Margareta Olofsdotter, brud, Fjärdsätter, s. 57

Margareta Olofsdotter, hustru, Håknorrbo, s. 50

Margareta Olofsdotter, hustru, död, Sjömyra, s. 4

Margareta Olofsdotter, brud, Skog,      s. 56

Margareta Olofsdotter, hustru, Västanäng, s. 6

Margareta Olofsdotter, brud, Hammarsvall, s. 27

Margareta Olofsdotter, änkan Rot, Hagen, s. 8

Margareta Olofsdotter, änka, Sättjära,    s. 48

Margareta Persdotter, barn, död, Mora, s. 25

Margareta Persdotter, barn, död,

västra Hammaren,                  s. 26

Margareta Persdotter, barn, död, Långede, s. 51

Margareta Persdotter, brud, Ede           s. 22

Margareta Persdotter, brud, Edsäng     s. 16

Margareta Persdotter, änka, Långsbo  s. 27

Margareta Persdotter, brud, Sjömyra,  s. 27

Margareta Persdotter, brud, Vi               s. 6

Margareta Persdotter, änka, Vi,            s. 31

Margareta Pålsdotter, brud, Ede,          s. 27

Margareta Pålsdotter, hustru, Långede, s. 31,

Margareta Pålsdotter, hustru, västra Tolbo, s. 58

Margareta Simonsdotter, piga, Strandäng s. 18

Margareta Tomasdotter, brud, Svedja     s. 11

Margareta Zackariasdotter, barn, död, Sannäs, s. 39

Maria Ambjörnsdotter, barn, död, Bjusnäs, s. 4

Maria Göransdotter, hustru, Svartstugan, s. 58

Maria Christina Rudolphi, barn, död, Heden, s. 58

Mats Andersson, husman, Oppsjö,       s. 4, 25, 31

Mats Hansson, bonde, Östra Tolbo      s. 6

Mats Larsson Sandberg, soldat, Sättjära,         s. 2, 32

Mats Nilsson, bonde, Ava,                     s. 31

Mats Olofsson, bonde, Hagen               s. 9

Mats Olofsson Valberg, soldat               s. 11

Mats Persson, bonde, Skog,                   s. 47

Mats Wahlberg, soldat, Linfläck,          s. 3, 6

Michael Andersson, barn, död, Stömne, s. 16

Michael Eriksson, bonde, Hammarsvall, s. 42

Michael Johansson, barn, död, Sjömyra, s. 4

Michael Jonsson, dräng, Prättingberg, Sjömyra, s. 6

Michael Jonsson, dräng, Tomta,           s. 50

Michael Olofsson, bonde, Ede               s. 4, 6,

Michael Olofsson, bonde, Rusarv,        s. 6

Mossberg, soldat?, Oppsjö,                    s. 26

Måns Eriksson, dräng, Ås, Medelpad,  s. 27

Mårten Eriksson Myrberg, soldat, Fält-Mårten, s. 27, 44

Mårten Jonsson, dräng, Loka                s. 8

Mårten Olofsson, barn, död, Näsbyn,  s. 30

Mårten Persson, bonde, Vi,                    s. 56

Mårten Svensson, bonde, Mora,           s. 58

Märta Olofsdotter, änka, östra Hammaren, s. 56

Märta Svensdotter, barn, död, Sjömyra, s. 4

 

Nils Casström, organist, Ede,                 s. 56

Nils Eriksson, bonde, Källeräng,            s. 58

Nils Eriksson, husman, Oppsjö,             s. 5

Nils Eriksson Spett, soldat, Myra,         s. 39, 52

Nils Hansson, bonde, Hammarsvall, Kila, s. 22

Nils Jonsson, bonde, Bredåker,              s. 39

Nils Olofsson, Lill-Jons, Bredåker         s. 8

Nils Olofsson, bonde, Glombo,              s. 55

Nils Olofsson, syneman, Håknorrbo,   s. 35

Nils Olofsson, bonde, Oppsjö                 s. 9

Nils Persson, tolvman, Hagen,               s. 26

Nils Persson, bonde, (jäcken), Långede    s. 17, 32

Nils Persson, bonde, Vi                            s. 12

 

Ol-Tors gård, Sjömyra,                            s. 55

Olof, brudgum, Källeräng,                      s. 52

Olof, brudgum, Rolfsberg,                      s. 48

Olof, dräng, Backen, Västanäng,          s. 49, 50

Olof, halt-Olof, dräng, Västeräng,         s. 43

Olof Andersson, bonde, Näsbyn,          s. 4

Olof Andersson, bonde, Ovanåker       s. 8, 17

Olof Andersson, brudgum, Vagle, Frösön, s. 27


Olof Andersson, bonde, Vi,                    s. 50

Olof Andersson, bonde, östra Tolbo     s. 17

Olof Clementsson, lapp, Norrväna,      s. 51

Olof Eliasson, död, Fjärdsätter,             s. 3

Olof Enocksson, barn, död,                    s. 17

Olof Eriksson, brudgum, Duvnäs          s. 11

Olof Eriksson, bonde, Ede                      s. 17

Olof Eriksson, barn, död, Sunnansjö    s. 8

Olof Eriksson, brudgum, Hammarsvall, s. 11, 15,

54,

Olof Eriksson, brudgum, Mora,             s. 48

Olof Eriksson, dräng, Näsbyn,               s. 48

Olof Eriksson, bonde, Oppsjö                s. 18, 39

Olof Eriksson, bonde, Sannäs,               s. 38

Olof Eriksson, bonde, Sunnansjö          s. 8

Olof Eriksson, bonde, Svedja                s. 22

Olof Eriksson, brudgum, Svedja,          s. 52

Olof Eriksson, bonde, Västeräng           s. 6

Olof Hansson, barn, död, Västertolbo,     s. 8

Olof Hansson, bonde,                             s. 42

Olof Hansson, bonde, Byn,                    s. 48, 52, 58

Olof Hansson, bonde, Fjärdsätter,        s. 31

Olof Hansson, bonde, Hammarsvall, s. 38

Olof Hansson, bonde, Näsbyn,                  s. 39

Olof Hansson Falk, soldat, brudgum, Hagen, s. 26

Olof Hansson Loman, soldat, brudgum, Ava, s. 27

Olof Hansson Sandberg, soldat,            s. 58

Olof Hansson Viksten, brudgum, Långede, s. 23

Olof Jonsson, barn, död, Linfläck         s. 6

Olof Jonsson, barn, död, Nordanäng,   s. 26

Olof Jonsson, barn, död, Norrväna,      s. 25

Olof Jonsson, barn, död, Nyåker,          s. 31

Olof Jonsson, barn, död, västra Oppsjö, s. 8

Olof Jonsson, bonde, Långede, s. 31, 35, 36, 38, 

Olof Jonsson, bonde, Myra,                   s. 47, 51,

Olof Jonsson, bonde, Nordanäng          s. 17, 48

Olof Jonsson, bonde, Norrväna             s. 15, 31,

Olof Jonsson, bonde, Nyåker                 s. 16

Olof Jonsson, bonde, Näsbyn,               s. 31

Olof Jonsson, bonde, Näset                    s. 18, 27,

Olof Jonsson, bonde, Sannäs,                s. 38

Olof Jonsson, dräng, smeds-Olof, Skarpäng, s. 22

Olof Jonsson, bonde, Skog,                    s. 6

Olof Jonsson, brudgum, Sjömyra         s. 15

Olof Jonsson, bonde, Sörväna               s. 6, 30, 31,

Olof Jonsson, Brams-Olof, bonde, Stömne, s. 1

Olof Jonsson, bonde, Stömne,              s. 4, 48,

Olof Jonsson, bonde, ÅkreNäset,         s. 27, 48

Olof (Jonsson?), soldat, landshären     s. 23

Olof Jonsson Näsbom, soldat, brudgum, s. 6

Olof Jonsson Sjöberg, soldat, Långsbo, s. 16

Olof Jonsson Svala, soldat, Svala        s. 25

Olof Jönsson, bonde, Vitterarv             s. 15, 43, 51

Olof Jönsson Hammarsvall, soldat, Västanäng, s.31

Olof Karlsson Pil, soldat, Svedja,         s. 26, 30, 31,

Olof Karlsson Åkerström, soldat,         s. 58

 

Olof Kristiansson Starberg, soldat,

brudgum,                                  s. 27, 55

Olof Larsson, brudgum, Bjuråker        s. 1

Olof Larsson, bonde, Duvnäs               s. 24, 27,

Olof Larsson, brudgum, Ede,                s. 48

Olof Larsson, bonde, Norrberg s. 9

Olof Larsson, bonde, Nyåker                s. 9

Olof Larsson, bonde, Vi,                        s. 31

Olof Larsson Kuselius, skräddare, Ås, s. 26

Olof Lindblad, soldat, Sjömyra            s. 17

Olof Myrsten, korpral, Ava,                  s. 38

Olof Mårtensson, bonde, Näsbyn,       s. 30

Olof Nilsson Casström, glasmästare,

brudgum, Ede,                         s. 56

Olof Nilsson, brudgum, Håknorrbo,    s. 10

Olof Nilsson, bonde, Myra                    s. 17, 32

Olof Olofsson, barn, död, Ava,             s. 38

Olof Olofsson, barn, död, Klubbo,       s. 51

Olof Olofsson, barn, död, Sjömyra,     s. 4, 58

Olof Olofsson, barn, död, Ede              s. 17

Olof Olofsson, barn, död, Myra           s. 17

Olof Olofsson, barn, död, Sättjära,      s. 48

Olof Olofsson Blank, Blom, soldat,

Långede,                                   s. 17, 22, 31,

Olof Olofsson Kvick, soldat,                 s. 16, 43, 44,

Olof Olofsson Näsman, soldat, Sättjära, s. 42, 48

Olof Olofsson, brudgum, Hammarsvall, s. 42

Olof Olofsson, brudgum, Sörväna,      s. 27

Olof Olofsson, bonde, Ava                    s. 6, 16,

Olof Olofsson, bonde, Ede,                   s. 38

Olof Olofsson, bonde, Heden, Klubbo, s. 6, 31, 42,

Olof Olofsson, bonde, Klubbo,             s. 51

Olof Olofsson, bonde, Långede,           s. 58

Olof Olofsson, bonde, Myra,                s. 39

Olof Olofsson, bonde, Rolfsberg,         s. 58

Olof Olofsson, bonde, Vi,                      s. 50

Olof Persson, barn, död, Stömne,         s. 30

Olof Persson Fundberg, soldat,             s. 58

Olof Persson Järvstedt, soldat, Källberg, s. 9

Olof Persson, bonde, Källeräng,           s. 58

Olof Persson, bonde, död, Myra,          s. 3

Olof Persson, bonde, Norrberg,             s. 46, 47,

Olof Persson, bonde, Rimskog, Sannäs, s. 17

Olof Persson, bonde, Sjömyra              s. 4, 39,

Olof Persson, bonde, Tomta                 s. 8, 41,

Olof Persson Tolstedt, kaplan, västra Tolbo, s. 49, 51

Olof Pålsson, bonde, Långede,                   s. 51

Olof Simonsson Mård, soldat, Myra,  s. 51

Olof Svedman, soldat, brudgum,         s. 52

Olof Svensson, barn, död, Norrberg     s. 8

Olof Waldner, länsman, Sjömyra,       s. 31, 58

Olof Zackariasson, barn, död, Sannäs, s. 39

 

Per, brudgum, Väna,                               s. 48

Per Andersson Kvist, soldat, Svart       s. 9

Per Bryngelsson, barn, död, Vålås,      s. 17

 

Per Engelbrektsson, barn, död, Västanäng, s. 31, 37,


Per Eriksson, barn, död, Ava                 s. 4

Per Eriksson, barn, död, Mora,             s. 39

Per Eriksson, barn, död, Nyåker           s. 17

Per Eriksson Blank, soldat,                    s. 1

Per Eriksson Reiman, soldat, Håknorrbo, s. 27

Per Eriksson, bonde, Ede                       s. 5

Per Eriksson, bonde, Hammarsvall,    s. 58

Per Eriksson, bonde, Mora,                   s. 4, 25

Per Eriksson, bonde, Strandäng            s. 8

Per Eriksson, bonde, Sunnansjö,          s. 6, 9, 18, 31, 32, 49,

Per Eriksson, bonde, murare, Svedja,  s. 11, 27,

Per Eriksson, bonde, Västerberge         s. 17

Per Hansson, barn, död, Stömne,         s. 50

Per Håkansson, barn, död, Sannäs,     s. 58

Per Jakobsson Loberg, sergeant,          s. 27

Per Johansson, barn, död, Väna,          s. 5

Per Johansson Glomberg, soldat,

Västanäng,                               s. 57, 58

Per Johansson, bonde, Edsäng,                  s. 4

Per Jonasson Rut, komminister, Delsbo, s. 13, 16,

Per Jonsson, barn, död, Stömne,          s. 51, 53

Per Jonsson, bonde, Ava,                       s. 5, 43, 47,

Per Jonsson, bro-Per, smed, Ava,         s. 31

Per Jonsson, brudgum, Bredåker,         s. 27

Per Jonsson, bonde, Backen,                s. 51

Per Jonsson, bonde, Byn                        s. 9

Per Jonsson, bonde, Kämsta, Ljusdal socken, s. 16

Per Jonsson, bonde, Långede                s. 6

Per Jonsson, bonde, Mora,                    s. 5, 31, 52,

Per Jonsson, bonde, Oppsjö                  s. 36

Per Jonsson, husman, Prättingberg,     s. 52

Per Jonsson, bonde, riksdagsman,

Sjömyra,                                   s. 3, 6, 54,

Per Jonsson, bonde, Svedja,                  s. 51, 52, 53,

Per Jonsson, bonde, Vi                           s. 17

Per Jonsson, husman, Tomta                s. 9

Per Jonsson, husman, Nås-Per, Ås       s. 9

Per Jonsson, gästgivare, Änga               s. 8

Per Jonsson, barn, död, Österberge,     s. 31

Per Jonsson, bonde, Östra Tolbo, s. 6, 11, 14, 35

Per Jonsson Flinta, soldat, Änga,          s. 6

Per Jonsson Färdig, soldat, brudgum,  s. 6

Per Jonsson Svedman, soldat,              s. 22

Per Jönsson, barn, död, Norrväna,       s. 26

Per Karlsson, sockenskräddare, Källmyra, s. 52

Per Könick, dess son, brudgum, Oppsjö, s. 52

Per Larsson Strömkvist, soldat, Långede, s. 1

Per Larsson, bonde, Stömne-Per, Ede, s. 42

Per Larsson, brudgum, Långede,          s. 2

Per Larsson, bonde, Fjärdsätter,           s. 4

Per Larsson, bonde västra Hammaren, s. 17, 26,

Per Larsson, brudgum, västra Oppsjö, s. 56

Per Larsson, bonde, östra Oppsjö,       s. 25

Per Larsson, bonde, Sunnansjö,           s. 6

Per Loberg, rustmästare?, sergeant, Råssla, s. 26

Per Mickaelsson, bonde, Stömne,        s. 30

Per Mårtensson Kusselius, soldat,        s. 16

Per Nilsson, bonde, Hagen                     s. 10, 26, 51

Per Nilsson, bonde, Vi,                            s. 6

Per Olofsson, barn, död, Hagen            s. 9

Per Olofsson, barn, död, Källberg         s. 9

Per Olofsson, barn, död, Källeräng,     s. 58

Per Olofsson, barn, död, Långede,       s. 31

Per Olofsson, barn, död, Nordanäng   s. 17

Per Olofsson, dräng, Vi,                          s. 48

Per Olofsson Sjöblom, soldat                s. 22

Per Olofsson, brudgum, Sörväna,        s. 22

Per Olofsson, brudgum, Vi, Näset, Åkre, s. 11, 22

Per Olofsson, bonde, Ava,                     s. 50

Per Olofsson, bonde, Fjärdsätter,         s. 58

Per Olofsson, bonde, Myra                    s. 12, 39

Per Olofsson, bonde, Rimskog,             s. 39

Per Olofsson, bonde, Västra Oppsjö,   s. 4

Per Olofsson, husman, Vi,                     s. 31

Per Persson, barn, död, Källmyra,        s. 39

Per Persson, barn, död, Långede          s. 4

Per Persson, barn, död, Mora,               s. 4

Per Persson, barn, Skog,                         s. 31

Per Persson, dräng, Mora,                      s. 31

Per Persson, brudgum, Byn                   s. 10

Per Persson, brudgum, Edsäng              s. 16

Per Persson, bonde, Bjusnäs,                s. 38, 58

Per Persson, bonde, östra Hammaren, s. 50, 51,

Per Persson, bonde, Långede, s. 4, 17, 51, 52,

Per Persson, bonde, död, Norrberg       s. 17

Per Persson, bonde, Skog,                      s. 1, 31, 38,

Per Persson, bonde, östra Tolbo           s. 17

Per Persson, husman, Nyåker,              s. 4

Per Persson Bergman, soldat, Källmyra, s. 26, 39

Per Persson Hammar, korpral, Stömne, s. 17

Per Persson Kusselius, soldat,                s. 1

Per Persson, Nässten, soldat, Vi            s. 15

Per Persson Rask, soldat, Vi,                 s. 1, 9, 31

Per Persson Rut, bonde, Mora              s. 9

Per Persson Ryttare, soldat, Glombo,  s. 26

Per Persson Väster, soldat, Svedja       s. 10

Per Pålsson, barn, död, Mora,              s. 39

Per Pålsson, bonde, Håknorrbo,           s. 50, 57,

Per Rejarsson, husman, Mora,             s. 52

Peter Pemmer, organist, Vi,                   s. 6

piga, en gammal piga, Skog                  s. 18

Pål Eriksson, barn, död, Näsbyn          s. 8, 38,

Pål Eriksson, bonde, Näsbyn                s. 9

Pål Eriksson, bonde, västra Tolbo,      s. 49, 51

Pål Hansson Bom, soldat, Norrväna   s. 27, 30, 39,

Pål Olofsson, bonde, död, Långede,    s. 51

Pål Persson, bonde, Byn,                       s. 47

Pål Persson, bonde, Mora,                     s. 39

Pål Persson, bonde, Sjömyra,               s. 39

 

 

Rickard Otto Fock, överste, Mohedalägret, s. 34

Röden, häst, Västanäng,                             s. 54

 

Samuel Fredrik Rudolphi, barn, död, Heden, s. 26

Sigrid, piga, Vi                                          s. 8

Sigrid, piga, Västanäng,                         s. 43, 44, 45, 

Sigrid Andersdotter, brud, Källmyra, s. 42

Sigrid Bryngelsdotter, barn, död, Vålås, s. 9

Sigrid Eriksdotter, barn, död, Skog,      s. 47

Sigrid Eriksdotter, änka, Ava,               s. 50

Sigrid Eriksdotter, brud, Sjömyra,        s. 26

Sigrid Eriksdotter, hustru, Svedja,        s. 38

Sigrid Eriksdotter, brud, Sättjära          s. 12

Sigrid Hansdotter, änka, Ede                s. 9

Sigrid Jonsdotter, brud, Ede                   s. 10

Sigrid Jonsdotter, brud, Sjömyra,         s. 55, 56

Sigrid Jonsdotter, piga, brud, Vi            s. 23

Sigrid Jonsdotter, piga, Näsbyn,           s. 57

Sigrid Jonsdotter, hustru, Näsbyn,        s. 52

Sigrid Jonsdotter, barn, död, Svedja,   s. 31

Sigrid Matsdotter, änka, Mora,                  s. 51

Sigrid Mårtensdotter, änka, Vi,             s. 48

Sigrid Nilsdotter, hustru,                         s. 1

Sigrid Nilsdotter, piga, Oppsjö               s. 25, 35

Sigrid Olofsdotter, barn, död, Ede,       s. 38

Sigrid Olofsdotter, barn, död, Östra Tolbo, s. 6

Sigrid Olofsdotter, hustru, Källberg,     s. 35, 44

Sigrid Olofsdotter, brud, Näsbyn          s. 22

Sigrid Olofsdotter, brud, Myra,             s. 6

Sigrid Olofsdotter, änka, Oppsjö          s. 26

Sigrid Persdotter, barn, död, Bjusnäs, s. 38

Sigrid Persdotter, barn, död, Långede, s. 17

Sigrid Persdotter, barn, död, Sunnansjö, s. 31

Sigrid Persdotter, piga, Sörväna            s. 9

Sigrid Persdotter, brud, Njurunda,

Medelpad,                                s. 27

Sigrid Persdotter, brud, Byn                   s. 23, 52,

Sigrid Persdotter, brud, Sjömyra           s. 16

Sigrid Persdotter, hustru, Sättjära         s. 18

Sigrid Persdotter, änka, Ede,                 s. 39

Sigrid Persdotter, änka, Sjulsberg,        s. 32

Sigrid Pålsdotter, brud, Näsbyn            s. 15

Sigrid Svensdotter, brud, Bredåker,     s. 27

Simon Jonsson, bonde, Stömne           s. 16

Sissla, se Cecilia                                       s. 11

Sjöblom, soldat, brudgum,                    s. 48

Skytt, soldat, död, Björka,                    s. 50

smålänningsänkan, död,                       s. 8

Stark, soldat, brudgum,                          s. 48

Stenman, soldat, brudgum,                   s. 48

Svahn, vice landshövding, Mohedalägret, s. 34

Sven Abrahamsson, barn, död, Heden, s. 4

Sven Andersson, brudgum, Hammaren, s. 12

Sven Andersson, bonde, Sannäs          s. 17

Sven Grelsson, bonde, Bredåker          s. 15, 31

Sven Henriksson Dalin, soldat,

Härnösand, Sjömyra,                   s. 4, 15, 43,

Sven Jonasson, Jo-Sven, bonde, Mora, s. 22

Sven Jonsson, bonde, östra Tolbo, s. 1, 8, 23, 24,

42, 45, 55, 56

Sven Persson, bonde, Norrberg,            s. 8, 46,

Sven Sund med hustru, julbesök,         s. 23

Sven Svensson Åkersten, soldat           s. 22

 

Tomas Jakobsson Uppsberg, soldat,   s. 22

Tomas Olofsson, brudgum, Ås                   s. 6

Tomas Olofsson Kvist, soldat,

Källberg,                                    s. 35, 40, 45,

 

Ulrica Eleonora, drottnong                    s. 2

 

Valborg Bertilsdotter, hustru,

Västanäng, Näset                    s. 12, 15

 

Zackarias Eriksson, bonde, Sannäs, s. 17, 39, 50,

Zackarias Jonasson, barn, död,

Byn, Jobsmyra,                       s. 25

Zackarias Olofsson, bonde, död, Bondebo, s. 51

Zackarias Persson, bonde, Mora          s. 31

 

 

Sakregister:

 

Björnar                     s. 20, 47

Byggande/timra     s. 2, 6, 11, 14, 19, 20, 23, 24,

30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43,

44, 49,

Drunknad                s. 1, 37, 38, 51, 53

Döda                         s. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 39, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58,

Eldsvåda                  s. 2, 3, 5, 10, 29, 30, 41, 44, 46, 50, 51,

Engelska får            s. 45

Fisk                           s. 19, 24, 47, 56

Fluggift                     s. 46, 51, 53

Född                         s. 1, 5, 11,

Gifta                         s. 1, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 26, 42, 48, 52, 56, 57,

Gränssten, rå-sten  s. 15, 19,

Hemmanspriser      s. 32

Härbre                      s. 2

Hästskjuts               s. 5, 18, 24, 28, 36, 40, 43, 45, 55

Juliansk/Gregoriansk

kalender   s. 3, 7,

Klädmode                s. 32, 49

Kvarn                       s. 3, 11, 12, 18, 21, 28, 29, 35, 36, 41, 52, 56

Kyrkklocka             s. 3

Kyrkohärbre            s. 10, 28, 29

Kyrkrenovering       s. 13, 15,

Landsting                 s. 10

Lappar                     s. 3, 4, 16, 20, 21, 26, 51

Lejd soldat              s. 10, 12,

Limtillverkning       s. 34

Linoljetillverkning  s. 33

Mantalsskrivning   s. 13

Milstenar                  s. 15

Moskva brinner      s. 5

Mura                         s. 14, 35, 45

Mönstring                s. 34, 35, 40, 45, 49, 55

Norges vulkan         s. 24 (Island)

Portugals katastrof     s. 24 (Lissabon)

Post                           s. 1

Rysk ambassad      s. 23

Sjukdomar -

(Blodsjukan,

Håll och styng,

Kopporna,

Rödsot)               s. 6, 10, 17, 25, 37, 38, 39, 47, 49, 51

Slöjdföremål           s. 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 28, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 55, 56,

Smittkoppor            s. 3

Sockenmagasin      s. 10

 

Tillbaka